Informacja

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, w okresie od dnia 01.10.2017 roku do dnia 30.06.2018 roku, realizuje projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Społecznego, Oś Priorytetowa: 10. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

  Powrót do aktualności