Informacja o wynikach oceny po posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków o Przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury.
Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 14.05.2018 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.
Planowany termin podpisania umów do 28.05.2018 r.

Lista rankingowa

 

Lp.

Nr formularza Rekomendacja

Oceniający 1

Rekomendacja

Oceniający 2

1 0009 Pozytywna Pozytywna
2 0024 Pozytywna Pozytywna
3 0027 Pozytywna Pozytywna
4 0025 Pozytywna Pozytywna
5 0005 Pozytywna Pozytywna
6 0026 Pozytywna Pozytywna
7 0013 Pozytywna Pozytywna
8 0019 Pozytywna Pozytywna
9 0003 Pozytywna Pozytywna
10 0010 Pozytywna Pozytywna
11 0029 Pozytywna Pozytywna
12 0033 Pozytywna Pozytywna
13 0022 Pozytywna Pozytywna
14 0032 Pozytywna Pozytywna
15 0004 Pozytywna Pozytywna
16 0030 Pozytywna Pozytywna
17 0031 Pozytywna Pozytywna
18 0011 Pozytywna Pozytywna
19 0014 Pozytywna Pozytywna
20 0023 Pozytywna Pozytywna

 

Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

–  kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,

– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,

– dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

 1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
 2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
 3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
  a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
  – współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),

  b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
  c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).

Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

– oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,

lub – oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

  Powrót do aktualności