Informacja o terminie składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo,
przypominamy, iż termin składania wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mija 31.10.2018 r. Poniżej inforrmacja o naborze.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku
o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
– załącznik nr 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

  1. Do Wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
  2. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz
    w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, lub
  3. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis [1]
  5. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Kompletne wnioski wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. Opole ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu. Decyduje data wpływu do biura projektu.

Termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury naboru  – 31.10.2018 r.

[1] W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza.

  Powrót do aktualności