Informacja o przedłużonym wsparciu pomostowym

Logo projektu

Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej, istnieje celowość udzielania jej dalszej pomocy (np. martwy sezon na dany rodzaj usług).

 1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku
  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
  .
 2. Do Wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
 3. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne
  i zdrowotne oraz niezleganiu z uiszczaniem podatków,
 4. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz
  w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, lub
 5. Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis[1],
 7. Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.
 8. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego –- składany jest przez uczestnika do Beneficjenta nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
 9. Kompletne wnioski w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. Opole ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu. Decyduje data wpływu do biura projektu.

Termin składania dokumentów dla Uczestników – do ostatniego dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.

[1] W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza.

  Powrót do aktualności