Informacja – lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 28.02.2019 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 5.03.2019 r.
Lista rankingowa:

 

Lp.

Nr formularza Rekomendacja

Oceniający 1

Rekomendacja

Oceniający 2

1 45/INZ/P Pozytywna Pozytywna
2 40/INZ/P Pozytywna Pozytywna
3 66/INZ/P Pozytywna Pozytywna
4 39/INZ/P Pozytywna Pozytywna
5 34/INZ/P Pozytywna Pozytywna
6 75/INZ/P Pozytywna Pozytywna
7 60/INZ/P Pozytywna Pozytywna
8 67/INZ/P Pozytywna Pozytywna
9 55/INZ/P Pozytywna Pozytywna
10 59/INZ/P Pozytywna Pozytywna
11 48/INZ/P Pozytywna Pozytywna
12 46/INZ/P Pozytywna Pozytywna
13 28/INZ/P Pozytywna Pozytywna
14 35/INZ/P Pozytywna Pozytywna
15 51/INZ/P Pozytywna Pozytywna
16 38/INZ/P Pozytywna Pozytywna
17 71/INZ/P Pozytywna Pozytywna
18 42/INZ/P Pozytywna Pozytywna
19 65/INZ/P Pozytywna Pozytywna
20 63/INZ/P Pozytywna Pozytywna
21 73/INZ/P Pozytywna Pozytywna
22 62/INZ/P Pozytywna Pozytywna
23 41/INZ/P Pozytywna Pozytywna
24 44/INZ/P Pozytywna Pozytywna
25 74/INZ/P Pozytywna Pozytywna
26 37/INZ/P Pozytywna Pozytywna
27 64/INZ/P Pozytywna Pozytywna
28 72/INZ/P Pozytywna Pozytywna
29 49/INZ/P Pozytywna Pozytywna

Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

– kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
– oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
– dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
– współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

– oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
– oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

  Powrót do aktualności