Informacja – lista rankingowa o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla drugiej tury

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla drugiej  tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 29.05.2019 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 05.06.2019 r.

Lp. Formularz Rekomendacja Oceniający 1 Rekomendacja Oceniający 2
1 46/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
2 60/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
3 66/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
4 72/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
5 75/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
6 35/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
7 39/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
8 38/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
9 45/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
10 41/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
11 48/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
12 51/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
13 63/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
14 55/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
15 71/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
16 34/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
17 40/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
18 28/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
19 49/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
20 37/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
21 44/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
22 73/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
23 62/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
24 64/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
25 65/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
26 74/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna

Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

 • kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
 • oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:
 1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
 2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową
 3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
  • osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 250,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
   – współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 250,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
  • otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
  • prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).

Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:
– oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
– oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).

  Powrót do aktualności