Nowy projekt „Zobacz rynek pracy w perspektywie PO WER”

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie 01.01.2020 r. – 31.05.2021 r. realizuje projekt

„Zobacz rynek pracy w perspektywie PO WER”

w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Więcej informacji o projekcie TUTAJ

  Powrót do aktualności