Statut fundacji

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • aktywizację zawodową osób bez pracy, zmniejszającą negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;
 • inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń bezrobotnych;
 • szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą;
 • inicjowanie działań samopomocowych w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych;
 • przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia;
 • promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego;
 • prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, rodzinnego i doradztwa zawodowego;
 • aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego;
 • realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak: seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość;
 • konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości;
 • udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby;
 • kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości;
 • współpracę i wzajemną pomoc członków Fundacji;
 • doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;
 • korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;
 • udzielanie pomocy socjalnej uchodźcom i cudzoziemcom;
 • udzielanie pomocy prawnej uchodźcom i cudzoziemcom;
 • ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uchodźców i cudzoziemców poprzez organizację lub dofinansowanie szkoleń.