Deklaracja dostępności

Fundacja na rzecz integracji społecznej, zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://via.org.pl/strony internetowej Fundacja na rzecz integracji społecznej, zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA
Data publikacji strony internetowej: 2018-07-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Zbigniew Chrzanowski, e-mail:zarzad@via.org.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 601352935.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl
Dostępność architektoniczna
Fundacja na rzecz integracji społecznej, zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, ul. Nowa 14, 05-306 Jakubów
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy jednym wejściu są 2 schody i poręcz, przy drugim jest 1 niski schodek który można pokonać wózkiem inwalidzkim. Budynek dostosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem mogą parkować osoby niepełnosprawne
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online