Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
   
  Z niepełnosprawnością na rynku pracy

Projekt „Z niepełnosprawnością na rynku pracy” był realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy.

Okres działania projektu: 01.03.2015 do 31.12.2015 r

Celem projektu było nabycie kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz kompetencji kluczowych przez uczestników.

Projekt adresowany był do 60 osób spełniających kryteria jak poniżej:

- niepełnosprawność,
- osoby w wieku 18-64 lata,
- zamieszkanie na obszarze województwa opolskiego,
- brak zatrudnienia,
- adekwatność wsparcia projektowego do potrzeb, predyspozycji, zainteresowań i stanu zdrowia,
- motywacja do udziału w projekcie,

Pierwszeństwo udziału w projekcie miały osoby spełniające co najmniej jedno z poniższych warunków:
- umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności,
- brak kwalifikacji zawodowych,
- wykształcenie co najwyżej średnie,
- brak umiejętności komputerowych,
- nieumiejętność aktywnego poszukiwania pracy,
- nie posiadające doświadczenia zawodowego,
- brak umiejętności interpersonalnych, indywidualnych, społecznych
- długotrwałe bezrobocie,
- korzystanie z OPS,
- zamieszkanie w powiatach o stopie bezrobocia powyżej średniej dla województwa opolskiego ,
- wiek 50+.

Ścieżka wsparcia (4 grupy 15-osobowe):
 
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym identyfikacja potrzeb szkoleniowych ze sporządzeniem IPD
2. Grupowe warsztaty nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy
  Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - 40 godz.
  Trening umiejętności psychospołecznych - 40 godz.
  Kurs obsługi komputera ECDL START - 80 godz.
3. Szkolenia zawodowe umożliwiające pracę w branży usługowej:
  Sprzedawca (2 grupy) - 150 godz.
  Pracownik obsługi biura (1 grupa) - 150 godz.
  Pracownik ochrony fizycznej bez licencji (1 grupa) - 150 godz.
4. Praktyki zawodowe u opolskich pracodawców na stanowisku powiązanym z ukończonym szkoleniem zawodowym - 5 miesięczne
5. Pośrednictwo pracy realizowane przez agencję pracy.
 
STRONA PROJEKTU
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI
 

Powrót do listy projektów (RETURN to list of projects)

 
 
©Fundacja VIA 2010-2017