Ważna informacja! Nasza strona podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Nie zawierają one żadnych danych osobowych
o_fundacji
projekty_efs
inne_proj
statut
wladze
zrealizowane


KONTAKT

Siedziba:
ul. Hallera 10
15-814 BIAŁYSTOK

Oddział:
ul. Długa 44/50 lok. 205
00-241 Warszawa
tel. (22) 635-55-95
tel. (22) 635-55-62
fax. (22) 635-55-76
e-mail:
fundacja@via.org.pl
zarzad@via.org.pl
NIP: 5252331354
REGON: 140124110
KRS: 0000233696

Nr konta bankowego:
06 9226 0005 0002
5696 2000 0010
 
STATUT FUNDACJI


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

•     aktywizację zawodową osób bez pracy, zmniejszającą negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;

•     inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń bezrobotnych;

•     szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą;

•     inicjowanie działań samopomocowych w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych;

•     przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia;

•     promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego;

•     prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego,  rodzinnego i  doradztwa zawodowego;

•     aktywizacja osób niepełnosprawnych w  życiu  społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nie ról społecznych, przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego
i zawodowego;

•     realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych osób niepełnosprawnych;

•     prowadzenie różnych form działalności  edukacyjnej takich jak:  seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość;

•     konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości;

•     udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby;
•     kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości;

•     współpracę i wzajemną pomoc członków Fundacji;

•     doradztwo i pomoc  organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;

•     korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;

•     udzielanie pomocy socjalnej uchodźcom i cudzoziemcom;

•     udzielanie pomocy prawnej uchodźcom i cudzoziemcom;

•     ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uchodźców i cudzoziemców poprzez organizację lub dofinansowanie szkoleń.


 
©Fundacja VIA 2010-2017