Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO!
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od 2019-01-01 do 2019-12-31 realizuje projekt „Azymut Praca” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
Dodano: 2019.01.02