Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
Dane kontaktowe:
 
 
Biuro projektu:
ul. Młynarska 1A m.3
87-800 Włocławek