Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO!

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od 2019-01-01 do 2019-12-31 realizuje projekt „Azymut Praca” w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2019.12.31

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 69 osób (39K, 30M) w wieku powyżej 29 roku życica, biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie), zamieszkałych w woj. kujawsko-pomorskim (w tym 21 osób w miastach średnich, w tym w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze) w terminie 1.01.2019-31.12.2019 w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Wartość projektu: 905 259,27 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 809 968,82 zł
Uczestnikami Projektu będzie 69 osób (39K i 30M) spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
Formalne - obowiązkowe:
Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób, kompletnie i prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne złożone w podanym terminie.
Podstawowe - obowiązkowe:
a) Wiek powyżej 29 lat,
b) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie kujawsko-pomorskim,
c) Status osoby biernej zawodowo, nie pracuje, nie poszukuje aktywnie, nie jest gotowy do podjęcia pracy, nie jest zarejestrowany w PUP,
d) niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie),
e) brak możliwości samodzielnego sfinansowania kosztów udziału w projekcie,
f) motywacja do udziału w projekcie i do podjęcia zatrudnienia.
Pierwszeństwa - nieobowiązkowe (punktowane):
a) miejsce zamieszkania w miastach średnich (Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek) - 8p.,
b) w tym w miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Włocławek) - 10p.,
c) status byłego uczestnika projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO – 6p.,
d) miejsce zamieszkania w powiatach o stopie bezrobocia przekraczającej średnią dla województwa kujawsko-pomorskiego o 0,1-1 pp 1p., 1,1-2pp 2p., 2,1-3pp 3p., 3,1-4pp 4p., 4,1-5pp 5p., 5,1 i więcej pp 5p.,
e) niepełnosprawność: w stopniu lekkim 3p., umiarkowanym 4p., znacznym 5p., niepotwierdzone orzeczeniem 2p.
f) m.zam. na obszarach wiejskich – 4p.,
g) opieka nad dzieckiem (osobą zależną) – 2p.
 
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
pośrednictwo pracy;
poradnictwo zawodowe;
poradnictwo psychologiczne;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
staże zawodowe - 3 miesiące.
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
refundacja kosztów dojazdu dla 24 UP;
catering obiadowy;
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 7UP ;
materiały szkoleniowe;
badanie lekarskie;
stypendium szkoleniowe;
stypendium stażowe (miesięczne).
 
Wskaźniki projektu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie: 28;
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 62%;
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie: 21;
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 69;
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 69.