Projekt „Azymut Praca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
Oś priorytetowa 08. Aktywni na rynku pracy
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
 
Szkolenia - uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, catering oraz materiały szkoleniowe.

Staże będą realizowane u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego i będą powiązane z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz UP lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. Wybrani zostaną pracodawcy oferujący odpowiednie stanowiska. Priorytetem będzie możliwie blisko m. zam. UP lub innego miejsca ustalonego w porozumieniu z UP jako dogodne – pod warunkiem zachowania wysokiej jakości udzielanego wsparcia. OzN biorący udział w projekcie i wykazujący szczególne potrzeby w tym zakresie odbędą staże u pracodawców dodatkowo posiadających odpowiednie zaplecze – dostępność architektoniczna, dostosowane stanowiska pracy.