Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:

Nowe perspektywy

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

I.          INFORMACJE OGÓLNE

1.         Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Operator koparki”  w ramach projektu „ Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

2.         Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja an rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

Ul. Berlinga 10 lok. 26, 15-814 Białystok

3.         Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

usługa szkoleniowa – przeprowadzenie Szkolenia pt.” Operator koparki” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

III.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonanie w terminie:

- przeprowadzenie szkolenia: od  25 lipca  2012 r.  do 29 sierpnia 2012 r.

       - miejsce przeprowadzenia szkolenia:   powiat sokólski lub województwo podlaskie

IV.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEDMIOTOWYCH WARUNKÓW

A   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a.    doświadczenia co najmniej jednego prowadzącego odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkolenia

b.    wykonania co najmniej 2 szkoleń o podobnym zakresie i tematyce w okresie 24 miesięcy  przed datą złożenia oferty

2.    Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

B   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW

1.    Wykaz zależycie wykonanych usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3

2.    Wpis do instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla Wykonawcy lub wpis do biura edukacji właściwy dla Wykonawcy

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.    Przedstawienie programu szkolenia uwzględniający przedstawiony zakres merytoryczno-praktyczny  w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

      V.        KRYTERIUM OCENY OFERTY

1.    Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki:

a)    uzyska najwyższą liczbę punktów,

b)    spełnia warunki określone w pkt. IV,

c)    nie będzie podlegała odrzuceniu.

2.    Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanego niżej kryterium:

a)     doświadczenie Wnioskodawcy – 10%

b)     cena – 70%

c)    program szkolenia opracowany w oparciu o zakres merytoryczno-praktyczny- 20%

VI.       OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2   do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:

a.    dokumenty wymienione w pkt. IV B Zapytania;

b.    program szkolenia ze wskazaniem celów i efektów szkolenia, propozycję materiałów szkoleniowych oraz projekt certyfikatu ukończenia szkolenia- w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

c.    pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Nie dołączenie do oferty któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty.

VII.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.         Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 17 lipca 2012r  do godziny 14.00, w formie pisemnej – pocztą tradycyjną , elektroniczną ( skany dokumentów oryginalnych), kurierem lub osobiście pod adres Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Oddział w Warszawie ul Długa 44/50 lok. 205 00-241 Warszawa  ; poczta elektroniczna e mail 50plus@via,org.pl

2.         Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „ OFERTA na usługę szkoleniową – przeprowadzenie szkolenia pt” Operator koparki” oraz nazwą i adresem oferenta.”   O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Fundacji w Warszawie – dotyczy składania oryginału dokumentów  pocztą tradycyjną, kurierem bądź osobiście.

3.         W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest przesłać oryginały dokumentów w formie papierowej w ciągu 2 dni od przesłania oferty drogą elektroniczną.

4.    Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w złotych.

5.    Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.    Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, jego podpis, a oświadczenia –załącznik nr 2 i 3 podpisane w oryginale.

VIII.        OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1.    Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.    Wykonawcy , którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej via.org.pl

IX.          PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)    Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b)    Zostanie złożona po terminie składania ofert,

c)    Będzie zawierała rażąco niską cenę ( przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

d)    Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

e)    Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

X.            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

1.    Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.    Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3.    Wszystkie oferty zostaną odrzucone

XI.          KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

Pani  Anna Chrzanowska,   email: 50plus@via.org.pl     tel. 22 635 55 95  lub  635 55 62

Załączniki do oferty można pobrać poniżej: (pliki w formacie DOC - Word)

1.    Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz tutaj

2.    Załącznik nr 2  -  oferta pobierz tutaj

3.    Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług pobierz tutaj

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

I.          INFORMACJE OGÓLNE

1.         Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Technolog robót wykończeniowych- budownictwo pasywne”  w ramach projektu „ Nowe perspektywy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadr gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

2.         Nazwa i adres zamawiającego:

Fundacja an rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA

Ul. Berlinga 10 lok. 26, 15-814 Białystok

3.         Podstawa prawna: Zasada konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

usługa szkoleniowa – przeprowadzenie szkolenia pt.” Technolog robót wykończeniowych –budownictwo pasywne” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.

III.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonanie w terminie:

- przeprowadzenie Szkolenia: od 23 lipca  2012 r.  do 17 sierpnia 2012 r.

       - miejsce przeprowadzenia szkolenia:   powiat sokólski

IV.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEDMIOTOWYCH WARUNKÓW

A   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania usługi zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a.    doświadczenia co najmniej jednego prowadzącego odpowiedzialnego za przeprowadzenie szkolenia

b.    wykonania co najmniej 2 szkoleń o podobnym zakresie i tematyce w okresie 24 miesięcy  przed datą złożenia oferty

2.    Nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

B   DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW

1.    Wykaz zależycie wykonanych usług – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3

2.    Wpis do instytucji szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla Wykonawcy lub wpis do biura edukacji właściwy dla Wykonawcy

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.    Przedstawienie programu szkolenia uwzględniający przedstawiony zakres merytoryczno-praktyczny  w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego          

           V.        KRYTERIUM OCENY OFERTY

1.    Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia Wykonawcę, którego oferta spełnia łącznie następujące warunki:

a)    uzyska najwyższą liczbę punktów,

b)    spełnia warunki określone w pkt. IV,

c)    nie będzie podlegała odrzuceniu.

2.    Poszczególne oferty będą oceniane przez Zamawiającego według podanego niżej kryterium:

a)     doświadczenie Wnioskodawcy – 10%

b)     cena – 70%

c)    program szkolenia opracowany w oparciu o zakres merytoryczno-praktyczny- 20%

VI.       OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2   do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:

a.    dokumenty wymienione w pkt. IV B Zapytania;

b.    program szkolenia ze wskazaniem celów i efektów szkolenia, propozycję materiałów szkoleniowych oraz projekt certyfikatu ukończenia szkolenia- w celu weryfikacji zgodności z opisem przedmiotu zamówienia;

c.    pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

2.    Nie dołączenie do oferty któregokolwiek dokumentu, o którym mowa w ust. 1 spowoduje odrzucenie oferty.

VII.     MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1.         Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 17 lipca 2012r  do godziny 14.00, w formie pisemnej – pocztą tradycyjną , elektroniczną ( skany dokumentów oryginalnych), kurierem lub osobiście pod adres Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA Oddział w Warszawie ul Długa 44/50 lok. 205 00-241 Warszawa  ; poczta elektroniczna e mail 50plus@via,org.pl

2.         Oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „ OFERTA na usługę szkoleniową – przeprowadzenie szkolenia pt” Technolog robót wykończeniowych – budownictwo pasywne” oraz nazwą i adresem oferenta.”   O ważności składanej oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Fundacji w Warszawie – dotyczy składania oryginału dokumentów  pocztą tradycyjną, kurierem bądź osobiście.

3.         W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest przesłać oryginały dokumentów w formie papierowej w ciągu 2 dni od przesłania oferty drogą elektroniczną na adres wskazany w punkcie VII podpunkt 1

4.    Oferta winna być przygotowana w języku polskim, czytelnie, w jednym egzemplarzu. Cena oferty musi być podana w złotych.

5.    Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

6.    Oferta powinna zawierać pieczęć nagłówkową Oferenta, jego podpis, a oświadczenia –załącznik nr 2 i 3 podpisane w oryginale.

VIII.        OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

1.    Zamawiający sporządzi pisemny protokół postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.    Wykonawcy , którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyborze oferty zostanie upubliczniona poprzez zamieszczenie jej w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej www.fundacja.via.org.pl

IX.          PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)    Jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

b)    Zostanie złożona po terminie składania ofert,

c)    Będzie zawierała rażąco niską cenę ( przedmiotowa przesłanka zostanie spełniona, gdy cena oferty będzie niższa minimum o 20% od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia),

d)    Będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

e)    Nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.

X.            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważni postępowanie, gdy:

1.    Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2.    Postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

3.    Wszystkie oferty zostaną odrzucone.

XI.          KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest:

Pani  Anna Chrzanowska,   email: 50plus@via.org.pl     tel. 22 635 55 95  lub  635 55 62

1.    Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pobierz tutaj

2.    Załącznik nr 2  -  oferta pobierz tutaj

3.    Załącznik nr 3 – wykaz należycie wykonanych usług pobierz tutaj

Dodano 2012-07-03

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2, składa zapytanie ofertowe na wynajem sal  na szkolenie zawodowe „Florystyka z decoupage z elementami przedsiębiorczości dla 1 grupy szkoleniowej (15 osobowej) w wymiarze 8 godzin dziennie w Sokółce  w okresie od 31.07.2010 do 28.08.2012r. Sala powinna być wyposażona w ławki i krzesła dla 15 osób i miejsce gdzie mogłyby się odbywać zajęcia praktyczne.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 10.07.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, - faksem na numer 022 635 55 76lub pocztą do oddziału fundacji

Dodano 2012-06-26

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenerów w projekcie "Nowe perspektywy" (kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Firma Antidotum Beata Obrycka –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, ,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera „Florystyki z decoupage z elementami przedsiębiorczości” w Sokółce,  w okresie od 31.07.2012 r. do 28.08.2012 r..

Program:

Gatunki kwiatów i roślin wykorzystywanych w kompozycjach, ozdabianie stołu, florystyka ślubna, żałobna, bukiety, kompozycje dekoracyjne w naczyniach płaskich, rodzaje surowców wykorzystywanych w technice decoupage, ozdabianie elementów szklanych, drewnianych i plastikowych przy pomocy papieru ryżowego, farb, serwetki, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

Kryteria obligatoryjne:

 - wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe,                                                                                         
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,                                              
- komunikatywność,

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w terminie do 10.07.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-06-26

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2, składa zapytanie ofertowe na wynajm sal  wykładowych i komputerowych   z dostępem do Internetu dla 3 grup szkoleniowych (15 osobowych) w wymiarze 6/7 godzin dziennie w Sokółce  w okresie od 22.06.2010 do 30.07.2012r.

Łączna ilość godzin wynajmu 390, w tym:

1.     Sale wykładowe 180 h

2.     Sale komputerowe 210 h

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 18.06.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-06-05

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (kod CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w Sokółce wraz z dowozem pod wskazany adres, na:

·         1200 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         1200 zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 22.06-20.08.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena,

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 18.06.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl, - faksem na numer 022 635 55 76, kurierem bądź pocztą do warszawskiego oddziału Fundacji

Dodano 2012-06-05

 

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowanie szkolenia (kod PCV 80530000-8)

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia Technolog robót wykończeniowych – budownictwo pasywne w wymiarze 150h dla 15 osób, składające się z modułów:

- podstawy elektryki

 - podstawy hydrauliki

 - montaż kolektorów

 - instalacja rekuperatorów

 - docieplanie budynków

 - izolacja transparentna

 - montaż okien w domu pasywnym

 - przegrody zewnętrzne w budownictwie pasywnym

 - mostki termiczne

na terenie Augustowa w terminie 21.06-17.07.2012 wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu oraz nieograniczonego dostępu do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  doświadczenie

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 18.06.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.plfaksem na numer 022 635 55 76, pocztą bądź kurierem do Warszawskiego oddziału Fundacji

Dodano 2012-06-05

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2, składa zapytanie ofertowe o najem sal na szkolenia zawodowe:

·         Podstawy księgowości małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac 200 h- sala dla 15 osób ze stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w okresie od 21.06.2012 roku do 25.07.2012 roku w Augustowie.

·         Kucharz/rka małej gastronomi 150h sala dla 15 osób z zapleczem kuchennym, stanowiskami komputerowymi dla każdego uczestnika w okresie od 29.06.2012 roku do 25.07.2012 roku w Augustowie.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 18.06.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-06-05

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenerów

w projekcie "Nowe perspektywy" (kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Firma Antidotum Beata Obrycka –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w Augustowie,  w okresie od 21.06.2012 r. do 25.07.2012 r.,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera Podstaw księgowych małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac.

Kryteria obligatoryjne:

 - wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe,                                                                                         - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,                                               - komunikatywność,

Kryteria pożądane:

-znajomość księgowych programów komputerowych

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 18.06.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-06-05

 

 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców

w projekcie "Nowe perspektywy" (kod PCV80530000-8, 80560000-7)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Firma Antidotum Beata Obrycka –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w Augustowie,  w okresie od 29.06.2012 r. do 25.07.2012 r.,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera „Kucharz/rka małej gastronomii”

Program szkolenia obejmuje: organizacja produkcji, zasady żywienia, towaroznawstwo spożywcze, GHP i GMP, przygotowanie posiłków.
Kryteria obligatoryjne:

-wykształcenie wyższe lub średnie

 - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,                                               - komunikatywność,

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne;

 - dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 19.06.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-06-05

ZAPYTANIE OFERTOWE na sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 8.1.2, składa zapytanie ofertowe na wynajm sal  wykładowych i komputerowych   z dostępem do Internetu dla 3 grup szkoleniowych (15 osobowych) w wymiarze 6/7 godzin dziennie w Augustowie  w okresie od 14.05.2010 do 28.06.2012r.  

Łączna ilość godzin wynajmu 480, w tym:

1.     Sale wykładowe 270 h

2.     Sale komputerowe 210 h

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 08.05.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową (kod CPV 55.32.10.00)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA oraz Firma Antidotum Beata Obrycka w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, realizowaną w Augustowie wraz  z dowozem pod wskazany adres, na:

·         1560 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         1560  zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 14.05-25.07.2012r

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena,

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czy wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 08.05.2012- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pl lub - faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-17

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowanie szkolenia (kod PCV 80530000-8

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na zorganizowanie szkolenia Technolog robót wykończeniowych – budownictwo pasywne w wymiarze 150h dla 15 osób, składające się z modułów:

- podstawy elektryki

 - podstawy hydrauliki

 - montaż kolektorów

 - instalacja rekuperatorów

 - docieplanie budynków

 - izolacja transparentna

 - montaż okien w domu pasywnym

 - przegrody zewnętrzne w budownictwie pasywnym

 - mostki termiczne

na terenie Białegostoku w terminie 21.05-18.06.2012 wraz z przygotowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia, zapewnieniem wyżywienia w postaci obiadu, którego koszt jednostkowy (tj. za osobodzień) nie będzie niższy niż 20zł oraz nieograniczony dostęp do napojów w postaci wody mineralnej, kawy, herbaty.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  doświadczenie

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 08.05.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pllub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-04-18

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia trenerów

w projekcie "Nowe perspektywy" (kod PCV80530000-8)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Firma Antidotum Beata Obrycka –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w Białymstoku,  w okresie od 14.05.2012 r. do 19.06.2012 r.,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera Podstaw księgowych małych podmiotów gospodarczych z elementami kadr i płac.

Kryteria obligatoryjne:

 - wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe,                                                                                         - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,                                               - komunikatywność,

Kryteria pożądane:

-znajomość księgowych programów komputerowych

- wysokie umiejętności interpersonalne;

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 09.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-04-19

 Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia wykładowców

w projekcie "Nowe perspektywy" (kod PCV80530000-8, 80560000-7)

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości  VIA –(Lider) oraz Firma Antidotum Beata Obrycka –(Partner) w  związku rozpoczęciem realizacji  projektu „Nowe perspektywy”,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania  8.1.2, realizowanego w województwie podlaskim,  w okresie od 14.05.2012 r. do 11.06.2012 r.,  składa zapytanie ofertowe dotyczące  zatrudnienia trenera Pracownik recepcji/rejestracji medycznej”
Kryteria obligatoryjne:

-wykształcenie wyższe

 - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
- merytoryczna oraz praktyczna wiedza w wykładanym zakresie,                                               - komunikatywność,

Kryteria pożądane:

- wysokie umiejętności interpersonalne;

-znajomość programów komputerowych wykorzystywanych w recepcji medycznej

- dobra organizacja pracy własnej;

- zaangażowanie i profesjonalizm w działaniu.

Osoby zainteresowane prosimy przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, informacji o zrealizowanych projektach) na adres 50plus@via.org.pl   wraz klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 09.05.2012r

Prosimy o nadsyłanie aplikacji spełniających wyłącznie kryteria obligatoryjne zamieszczone w ogłoszeniu.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy.

Ostateczny wybór wykonawcy nastąpi na podstawie procedury zasady konkurencyjności.

Dodano 2012-04-19

ZAPYTANIE OFERTOWE

na sale szkoleniowe (kod CPV 70.22.00.00-9)

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na o wysokość czynszu za 1 godzinę najmu sali komputerowej oraz sali szkoleniowo-wykładowej w okresie od 2.04.2010 do 30.06.2012r. zgodnie z harmonogramem.

Łączna ilość godzin wynajmu 740, w tym:

1.     Sale wykładowe 410 h

2.     Sale komputerowe 330 h

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  cena,

o   kompleksowość oferty,  

o  dogodne położenie (dostęp do miejsc parkingowych),

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia.

 

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferty należy przesłać do 27.03.2012roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 50plus@via.org.pllub faksem na numer 022 635 55 76

Dodano 2012-03-13

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę cateringową (kod CPV 55.32.10.00)

 

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu „Nowe perspektywy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe na usługę cateringową, z dowozem pod wskazany adres, na:

·         1.560 zestawów obiadowych na ciepło wraz z pojemnikami lub z zastawą przeznaczoną do serwowania posiłków,

·         1.560  zestawów napojów (woda mineralna niegazowana-1litr, herbata-0,5 litra, kawa-0,5 litra) dostępne w sposób ciągły w godzinach szkolenia wraz z pojemnikami lub zastawą przeznaczoną do serwowania napojów.

Usługa będzie realizowana 02.04-30.06. 2012 roku.

 

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o  doświadczenie w realizacji

o  kompleksowość oferty  

o  cena

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy szkoleń mo

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI