Responsive
Projekt „Pokonaj bierność zawodową z POWEREM”
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na rynku pracy-projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

 

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z CARGA w okresie 01.11.2019 r. - 30.09.2020 r. realizuje projekt

„Pokonaj bierność zawodową z POWEREM”

w ramach osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Plakat projektowy powinien się wyświetlić ...

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, w tym 13 osób o niskich kwalifikacjach i 8 osób zamieszkujących w miastach średnich, w tym tracących funkcje społeczno - gospodarcze (Grudziądz, Nakło nad Notecią, Chełmno, Inowrocław, Rypin, Włocławek, Brodnica, Świecie), w okresie 01.11.2019-30.09.2020, w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Uczestnicy projektu:
25 osób (15 kobiet, 10 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w PO WER, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.
Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), a minimum 30% mieszkańcy miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno - gospodarcze.

Zakres wsparcia:
  IPD (doradztwo zawodowe) - Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (4 godz./osoba);
  Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji (120 godz./osoba);
  Pośrednictwo pracy (6 godz. / osoba);
  Staże zawodowe (3 m-ce / osoba).

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu,
 catering,
 stypendium szkoleniowe,
 stypendium stażowe,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Rezultaty projektu:
Odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z niskimi kwalifikacjami podejmie pracę zgodnie z kryterium efektywności zatrudnieniowej - 42%;
Odsetek pozostałych osób niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup docelowych podejmie pracę zgodnie z kryterium efektywności zatrudnieniowej - 57%;
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu-10;
Liczba osób, które uzyskają kompetencje po opuszczeniu programu-10;

Wartość projektu: 342 509,25 zł

Szkolenia

W przygotowaniu ...

Kontakt

 

Biuro Projektu:
Centrum Edukacji i Kultury "ZENIT"
ul. Młynarska 1A/3
87-800 Włocławek