Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia Biuletyny Kontakt
   
  English version PLEASE CLICK HERE
   

W dniach 15.02.2016r.-14.03.2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Reszlu zorganizowano 9 dwugodzinnych odczytów dla społeczności lokalnych. Tematem spotkań było m.in. ocieplanie klimatu i jego skutki dla bioróżnorodności, gatunki inwazyjne, kurczenie się siedlisk gatunków zwierzęcych i roślinnych, ingerencja człowieka w bioróżnorodność. Zainteresowanie odczytami było bardzo duże. Udział w odczytach uświadomił uczestnikom potrzebę ochrony środowiska w którym żyjemy. Pokazał jakie zagrożenia mogą najbardziej negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne.
Odczyt prowadził Bronisław Krystianiak.

W ramach projektu „Poznać i pokochać to, co w trawie piszczy” przeprowadzono 9 dwugodzinnych odczytów w terminie 11.02.2016r.-25.02.2016r., w których wzięło udział 207 uczniów Gimnazjum nr 1 w Szczytnie. Na bazie prezentacji komputerowej i filmów przybliżono zagadnienia zagrożeń globalnych i różnorodności biologicznej.
Młodzież wykazała się dużym zainteresowaniem i aktywnością w poznawaniu zależności przyczynowo- skutkowych zagrożeń życia. Najwięcej samodzielności uwidoczniło się w pracy grupowej, kiedy uczniowie określali zagrożenia konkretnych gatunków zwierząt (m.in. pszczoły, nietoperza, foki) i działania, które można podjąć w celu ich ochrony.
Udział w odczytach zaowocował inicjatywą podjęcia „małych działań” na rzecz bioróżnorodności, co świadczy o dużej wrażliwości i otwartości młodzieży na potrzeby przyrody.
A oto niektóre wypowiedzi młodzieży na temat odczytów:
„Dowiedziałam się, co możemy zrobić, żeby pomóc zwierzętom”
„Dużo się dowiedziałam i chciałabym mieć więcej takich zajęć”
„Zajęcia były prowadzone w ciekawy sposób, poczęstunek był dobry i pożywny”
„Najbardziej podobała mi się praca w grupach i miła atmosfera”
„Dzięki tym spotkaniom lepiej zrozumiałam, co to jest bioróżnorodność”
„Były ciekawe filmy i miły poczęstunek”
Odczyty prowadziły Teresa Grzeszczak i Alina Borodziuk.

W dniach 1-5 luty 2016r. w Zespole Szkół w Myszyńcu przeprowadzono 9 dwugodzinnych odczytów na temat "Ocieplenie klimatu i jego skutki dla bioróżnorodności", dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Odczyty dotyczyły następujących problemów:
- Czym są zmiany klimatu?
- Jakie są obecne i przyszłe następstwa ocieplenia klimatu?
- Co każdy może zrobić dla ochrony klimatu?
- Polska wobec globalnego ocieplenia.
Podczas zajęć najmłodsze dzieci korzystały z gier planszowych i tablicy magnetycznej dotyczącej wyżej wymienionych tematów. Dla urozmaicenia zajęć słuchacze oglądali krótkie filmiki m.in.
- "Globalne ocieplenie"
- "Malediwy"
- "Dwutlenek węgla i jego skutki dla atmosfery"
Zainteresowanie zajęciami było bardzo duże. Na jedne z nich przyszli harcerze z naszej Szkoły oraz sportowcy, Pracownicy Szkoły oraz dzieci z zimowiska RCKK w Myszyńcu. Udział w odczytach zwiększył świadomość ekologiczną uczestników oraz sprawił, że nie wszyscy wiemy o konsekwencjach ocieplenia się klimatu. Na zakończenie spotkania uczestnicy korzystali z poczęstunku.
Osoby prowadzące: Irena Olender i Elżbieta Piechowska


Od listopada 2015 r. na terenie powiatów kętrzyńskiego, szczycieńskiego i ostrołęckiego w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach i Szkołach Średnich w ramach projektu „Poznać i pokochać to co, w trawie piszczy” prowadzone były prelekcje na rzecz dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjną prowadzili społeczni przyrodnicy ochroniarze, którzy brali udział w szkoleniu. Podczas prelekcji omawiane były tematy związane z ochroną środowiska, zagrożeniami oraz skutkami, które mają ogromny wpływ na nasze otoczenie. W ramach prelekcji organizowane były także konkursy dla dzieci i młodzieży, w których można było otrzymać miły upominek.

Poniżej nieliczne notatki oraz zdjęcia z prelekcji osób, które prowadziły daną działalność:

1.Prelekcje, które przeprowadziłam w trzech drugich klasach Szkoły Podstawowej w Reszlu moim zdaniem wypadły dobrze. Mimo tremy poradziłam sobie?. Dzieci były zaangażowane, podobał się film, który został wyświetlony pt. „Wycieczka do lasu”. Brały czynny udział w dyskusji, jak i w konkursie. Nagrody sprawiły im wielką radość. Myślę, że zrozumiały takie pojęcia jak bioróżnorodność i ekosystem i dlaczego trzeba chronić nasze środowisko naturalne. Moje wrażenia z tych zajęć są bardzo pozytywne.

Grażyna Burłucka

2.W ramach projektu „Poznać i pokochać to, co piszczy w trawie” zostały zrealizowane w klasach drugich Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczytnie zajęcia dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Zajęcia miały na celu kształtowanie wśród dzieci czynnej postawy, właściwych zachowań i nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Uczniowie zapoznali się z efektami dobrej i złej działalności człowieka wobec przyrody. Dostrzegły ogromną rolę lasu, czystej wody i środowiska na zdrowie i życie każdego z nas. Utrwaliły i poszerzyły wiadomości o roślinach i zwierzętach żyjących w lasach. Film „Bezpieczny las” przypomniał i poszerzył wiadomości uczniów na temat zagrożeń i bezpiecznego zachowania się w lesie. Zastosowanie różnych metod i form pracy oraz różnorodność środków dydaktycznych wpłynęły na atrakcyjność zajęć. Zainteresowanie tematyką przyrodniczą i ochroną środowiska wśród uczniów jest ogromne. Poprzez takie zajęcia pozyskujemy wielką rzeszę zwolenników ochrony przyrody, dbania o własne środowisko naturalne i świadome dbanie o naszą planetę. Uczniowie byli bardzo zainteresowani i aktywni podczas zajęć. Poprzez zabawę, rozwiązywanie zagadek, układanie rozsypanek wyrazowych, wspólne działanie i rozmowę poruszaliśmy bardzo ważne problemy dotyczące ochrony środowiska i przyszłości życia na Ziemi.

Bożenna Dermont

3.W dniach 17 - 23 listopada 2015 r. w Szkole Podstawowej w Myszyńcu w klasach 0 i I-III w ramach projektu „Poznać i pokochać to, co w trawie piszcz” odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej. Prelekcje te wzbudziły w dzieciach wiele emocji. Z dużym zainteresowaniem i radością oglądały zdjęcia przedstawiające różne zwierzęta, rośliny, drzewa, krajobrazy. Ze smutkiem natomiast wypowiadały się na temat ilustracji, na których widziały wysypane śmieci w niedozwolonych miejscach, palące się lasy, dymiące kominy, samochody wydzielające spaliny. Udział w spotkaniu uświadomił dzieciom ciągłą potrzebę dbania o otaczające je środowisko. Miłym akcentem zajęć był konkurs w postaci zagadek, które nie sprawił dzieciom trudności oraz różnorodne upominki, jakie otrzymały na koniec lekcji.

Elżbieta Piechowska

4. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie:
- poznali formy ochrony przyrody
- nauczyli się w sposób przyjazny współpracować i komunikować w grupie
- poszerzyli wiedzę o ochronie przyrody
- uświadomili sobie, że człowiek powinien być mądrym gospodarzem ziemi i umieć racjonalnie korzystać z bogactwa bez naruszenia równowagi w przyrodzie.
Zajęcia odbywały się w różnych etapach szkół i w różnych wiekowo klasach:
- technikum ekonomiczne II i III klasa
- technikum handlowe IV klasa
- zasadnicza szkoła zawodowa I klasa
Spotkania dały nam prowadzącym, wiele satysfakcji, ponieważ młodzież okazała duże zainteresowanie prezentowaną tematyką co przełożyło się na ich aktywność.
Z satysfakcją obserwowałyśmy pracę z fragmentami ustawy o ochronie przyrody, a materiały wywoływały wspomnienia z pobytu w różnych ciekawych przyrodniczo miejscach w naszym województwie. Podsumowując stwierdzam, że tematyka spotkania, materiały i zakończenie spotkania konkursem spotkała się z dużym zainteresowaniem, potwierdza to trafność tematyki i metod realizacji projektu „Poznać i pokochać to, co w trawie piszczy”. Ważnym aspektem tego projektu jest również integracja międzypokoleniowa.

Jadwiga Kolb

Wrzesień 2015 r. – Październik 2015 r.– zorganizowano pikniki rodzinne „BBE-nasi mniejsi bracia”. W pikniku rodzinnym mógł wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego, szczycieńskiego i ostrołęckiego. Na piknikach organizowane były konkursy na temat ochrony BBE, w których przewidziane były nagrody.

Sierpień 2015 r. - uczestnicy wybrali się na wizytę studyjną do Białowieskiego Parku Narodowego. Celem wizyt było zwiedzanie Rezerwatu Żubrów, a w nim zwiedzanie stanowisk zwierząt i poznanie poprzez opowieści przewodników ich zwyczajów i historii odtwarzania ich populacji w Białowieskim Parku Narodowym

Maj 2015 r. - sierpień 2015 r. - uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczkach ekoturystycznych "Poznajemy bioróżnorodność biologiczną i ekosystemy (BBE) naszych sąsiadów".

Wycieczki były realizowane na terenie powiatów kętrzyńskiego, szczycieńskiego, ostrołęckiego.

Celem wycieczek było poznanie bioróżnorodności w obiektach cennych przyrodniczo w poszczególnych powiatach.

   

Wycieczki rowerowe oraz rajdy piesze organizowane były także w okresie wrzesień-październik 2015 r.

Maj 2015 r. - sierpień 2015 r. uczestnicy projektu wzięli udział w wycieczkach rowerowych, podążając po drogach województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Uczestnicy projektu wzięli udział w rajdach pieszych, których trasy wiodą przez miejsca najbardziej atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo.

Poniżej możesz obejrzeć film z realizacji projektu "Poznać i pokochać to, co w trawie piszczy"

 

W okresie maj 2015r. – sierpień 2015r. zapraszamy na „Szkolenie społecznych przyrodników-ochroniarzy bioróżnorodności w środowiskach lokalnych” oraz na czynne poznawanie bioróżnorodności lokalnej przez społeczności lokalne.

Szkolenie obejmuję zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.Podczas zajęć w terenie zapewniamy posiłek dla uczestników. W ramach szkolenia zostaną także zorganizowane wizyty studyjne do znanych obiektów ochrony środowiska w Polsce (m.in. wizyta w Puszczy Białowieskiej).
W ramach czynnego poznawania bioróżnorodności lokalnej zapraszamy uczestników projektu na wycieczki ekoturystyczne "Poznajemy bioróżnorodność biologiczną i ekosystemy (BBE) naszych sasiadów", wycieczki rowerowe szlakami BBE, rajdy piesze oraz na pikniki rodzinne "BBE - nasi mniejsi bracia". Podczas wycieczek , rajdów oraz pikników zostaną zorganizowane konkursy na temat ochrony BBE.

Serdecznie zapraszamy!

  Dodano dnia 2015-05-06
   
 

W okresie styczeń 2015r. - kwiecień 2015r. zapraszamy na warsztaty „Po co i jak chronić bioróżnorodność?”

W ramach warsztatów uczestnikom zapewniamy:
- posiłek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe,
- broszurę dotyczącą w/w warsztatów,
- materiały informacyjno- promocyjne,
- konferencję informacyjno-promocyjną.

  Dodano dnia 2015-01-07
   
 

W okresie wrzesień 2014r. – kwiecień 2015r. zapraszamy na warsztaty „Wybrane lubiane i nielubiane gatunki zwierząt i roślin w bliskim środowisku przyrodniczym”

W ramach warsztatów uczestnikom zapewniamy:
- posiłek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe,
- broszurę dotyczącą w/w warsztatów,
- materiały informacyjno- promocyjne,
- konferencję informacyjno-promocyjną.

  Dodano dnia 2014-09-01
 

W okresie maj 2014r. – sierpień 2014r. zapraszamy na warsztaty „Vademecum wiedzy obywatelskiej o ochronie bioróżnorodności dla społeczności lokalnych”

W ramach warsztatów uczestnikom zapewniamy:
- posiłek podczas zajęć,
- materiały szkoleniowe,
- broszurę dla społeczności lokalnych.

  Dodano dnia 2014-05-06

Fundacja na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości w partnerstwie
z fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowazaprasza na:

⇒  cykl odczytów z zakresu zagrożeń globalnych

⇒  wycieczki ekoturystyczne (autokarowe)

⇒  grupowe wycieczki rowerowe i piesze

⇒  pikniki rodzinne

⇒  warsztaty odnośnie zagadnień przyrodniczych

⇒  szkolenie społecznych przyrodników

⇒  wizyty studyjne w znanych obiektach ochrony środowiska w Polsce

  Projekt dofinansowany ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
 
  Strona eeagrants.org