Projekt „Praca jest kobietą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
Biuro projektu:
ul. Młynarska 1A m.3
87-800 Włocławek