Projekt „Praca jest kobietą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO!

W projekcie weźmie udział 69 kobiet biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim. Co najmniej 30% uczestniczek projektu będą stanowić mieszkanki miast średnich (Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek), w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Włocławek).

Okres realizacji projektu: 2019.01.01 – 2019.12.31

Cel projektu:
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 69 kobiet w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej (szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy) zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Wartość projektu: 905 259,27 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 809 968,82 zł
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
pośrednictwo pracy;
poradnictwo zawodowe;
poradnictwo psychologiczne;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
staże zawodowe - 3 miesiące.
 
Uczestnikom Projektu przysługuje:
refundacja kosztów dojazdu dla 24 UP;
catering obiadowy;
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 7UP ;
materiały szkoleniowe;
badanie lekarskie;
stypendium szkoleniowe;
stypendium stażowe (miesięczne).
 
Wskaźniki projektu:
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie: 28;
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 62%;
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby bierne zawodowo, objęte wsparciem w programie: 21;
Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie - 69;
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 69.