Projekt „Praca jest kobietą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt


Rekrutacja Uczestników Projektu będzie prowadzona przez Specjalistę ds. Rekrutacji w terminie styczeń – luty 2019 r. w biurze projektu i na obszarze projektu.
 
Etapy rekrutacji:
 
1. Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych Uczestników (formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych),
2. Weryfikacja kryteriów rekrutacyjnych i przyznawanie punktów za spełnione kryteria pierwszeństwa, Tworzenie list Uczestników Projektu oraz listy rezerwowej,
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
 
Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – DOC (Word)
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – PDF (Adobe Reader)

REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU (Word)
REGULAMIN UCZESTNIKA PROJEKTU – PDF (Adobe Reader)