Projekt „Praca jest kobietą" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 08.00.00 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 08.02.00 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 08.02.01 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.
 
Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Kontakt
 
 
Szkolenia - uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe, refundację kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem/osobą zależną, catering oraz materiały szkoleniowe.

Staże będą realizowane u pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego i będą powiązane z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz UP lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.
Wybrani zostaną pracodawcy oferujący odpowiednie stanowiska. Priorytetem będzie możliwie blisko miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu lub innego miejsca ustalonego w porozumieniu z Uczestnikiem Projektu jako dogodne – pod warunkiem zachowania wysokiej jakości udzielanego wsparcia.