Responsive
Projekt „Praca jest kobietą”
Oś priorytetowa VI.Rynek pracy
Działanie: 6.2 Aktywizacja zawodowa

Aktualności

 

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie 01.09.2019 r. - 30.06.2020 r. realizuje projekt

„Praca jest kobietą”

w ramach Osi priorytetowej VI. Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa

Dodano dnia: 01.09.2019 r.

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 100 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym długotrwale bezrobotnych, w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w województwie wielkopolskim, miastach średnich, w drodze indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania, w terminie 09.2019 - 06.2020.

Uczestnicy projektu:
100 kobiet w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim, bez zatrudnienia (70 bezrobotnych i 30 biernych zawodowo), w tym:

  •  minimum 17 kobiet w wieku 50 lat i więcej,
  •  minimum 5 kobiet z niepełnosprawnościami,
  •  minimum 50 kobiet o niskich kwalifikacjach,
  •  minimum 16 kobiet długotrwale bezrobotnych,
  •  minimum 20% będą stanowić kobiety zamieszkujące miasta średnie (Chodzież, Gniezno, Gostyń, Jarocin, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Krotoszyn, Leszno, Luboń, Oborniki, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pleszew, Rawicz, Swarzędz, Szamotuły, Śrem, Środa Wielkopolska, Turek, Wągrowiec, Września, Złotów)
Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia,
staże.

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu,
 catering,
 stypendium szkoleniowe,
 stypendium stażowe,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Rezultaty projektu:
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 30 os,
  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu- 35 os,
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42% (42 os).

Wartość projektu: 828 204,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 786 794,51 zł

Szkolenia

W przygotowaniu ...

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
e-mail: projekt.wielkopolska@gmail.com

Biuro Projektu:
Aleja Niepodległości 7 pokój 706
61-713 Poznań