Projekt „Prosta droga do pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy
Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Aktualności O projekcie Rekrutacja Szkolenia i staże Harmonogramy Kontakt
wersja dla słabowidzących
Rekrutacja do projektu „Prosta droga do pracy” zakończyła się z początkiem marca 2017 roku.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWM/SZZ/04/2017/PDP
w ramach projektu pt. „Prosta droga do pracy”
RPWM.10.02.00-IP.01-28-001/16

W związku z przyznaniem przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dofinansowania na realizację projektu „ Prosta droga do pracy”–numer umowy RPWM.10.02.00-28-0068/16-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego , Osi priorytetowej 10- Regionalny rynek pracy , Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, realizowanego przez Beneficjenta Projektu Fundację na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA oraz Fundację na rzecz poprawy jakości OD-NOWA - Partnera Projektu . Beneficjent Projektu zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usług szkoleniowych ( szkoleń zawodowych) w trybie zasady konkurencyjności , zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie II oraz zgodnie z punktem III,V,VI niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla 60 uczestników/czek Projektu zgodnie z preferencjami określonymi w IPD.


Całe zapytanie z załącznikami wewnątrz dokumentu można ściągnąć jak niżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-04-06
 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPWM/IPD/WNKK/02/2017/PDP
w ramach projektu pt. „Prosta droga do pracy”
RPWM.10.02.00-28-0068/16

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących zajęć dla 60 uczestników/czek projektu w wieku powyżej 29 r.ż.:
Część A:Poradnictwo Zawodowe w wymiarze 5 godzin na osobę, (zostanie zatrudnionych 4 doradców zawodowych do wykonania tego zadania-1 doradca na 15 uczestników/czek)
Część B: Warsztaty poszukiwania pracy 20 godzin na grupę dla 6 grup po 10 osób
Część C: Kurs inspiracji w wymiarze 20 godzin na grupę dla 6 grup po 10 osób
Część D:Kreowanie wizerunku i savoir vivre 10 godzin na grupę dla 6 grup po 10 osób


Kompletne zapytanie z załącznikami wewnątrz dokumentu do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano: 2017.02.28
ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku
w ramach projekty„Prosta droga do pracy”
W związku z realizacją projektu „Prosta droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej: 10 Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu sali szkoleniowej na poradnictwo zawodowe – identyfikacja potrzeb, IPD w miejscowości Mrągowo


Całościowa oferta z załącznikami wewnątrz dokumentu do ściągnięcia poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-02
 
 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA., w okresie od dnia 02.01.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku realizuje projekt „Prosta droga do pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: 10 Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia - projekty konkursowe

Dodano: 2017.01.02