Responsive
Projekt grantowy „PrzeMOC to nie MOC”
„Violence is not POWER”

Aktualności

 

 

Z przyjemnością informujemy, że na 31 sierpnia planowana jest konferencja podsumowująca zakończenie projektu. Więcej informacji w załączniku, który można pobrać klikając w link PLAN KONFERENCJI

Dodano dnia: 2021-08-25

 

Informujemy, że rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu- testowanie wypracowanych scenariuszy kształcenia w zakresie działań przeciwdziałających przemocy. Testowanie odbywa się równolegle w obu instytucjach partnerskich , zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Materiały wypracowane podczas działań wkrótce pojawią się w zakładce PUBLIKACJE

Dodano dnia: 2021-08-02

 

W dniach 26-28.07.2021 wizytowaliśmy Partnera Projektu „PrzeMOC to nie MOC”. Wspólnie z przedstawicielami organizacji partnerskiej wizytowaliśmy zajęcia prowadzone w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE w Pile oraz w Warszawie. Wspólna praca doprowadziła do powstania konkluzji w zakresie wytycznych dla obu organizacji w zakresie wsparcia osób dotkniętych przemocą.

Dodano dnia: 2021-07-29

 

W dniach 16-20.06.2021 r w ramach realizacji projektu „PrzeMOC to nie MOC” zrealizowana była wizyta partnerska. Przedstawiciele Fundacji na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA wizytowali organizację partnerską w Hiszpanii z siedzibą w Valladolid. Efektem wspólnych rozmów było ustalenie terminów i działań koniecznych w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu

Dodano dnia: 2021-06-21

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Instituto para el formento del desarrollo y la formacion S. L. w okresie 2020-03-01 do 2021-08-31 realizuje projekt

 

„PrzeMOC to nie MOC”

Dodano dnia: 2020-03-01

O projekcie

Cel projektu:
Celem projektu grantowego „PrzeMOC to nie MOC” jest opracowanie działań profilaktycznych (tj. szkolenia i superwizje koleżeńskie) minimalizujących występowanie zjawiska przemocy instytucjonalnej oraz podjęcie uchwały/zapisów statutowych w zakresie uwrażliwiania oraz szkoleń dla Pracowników obu instytucji Partnerskich

 

Okres realizacji projektu:
2020-03-01 - 2021-08-31

Opis problemu i grupa docelowa:
Projekt jest odpowiedzią na zjawisko przemocy,której doświadczają odbiorcy działań zarówno Grantobiorcy jak i Partnera Grantobiorcy. Pomysł został wygenerowany z analizy zjawiska przemocy,którymi zostały dotknięte Uczestnicy Projektu „Praca jest kobietą”.
Na podstawie ankiet/wywiadów doradczo-psychologicznych w Projekcie stwierdzono, że 28 % Uczestniczek Projektu zostało doświadczonych działaniami przemocowymi, z czego połowa osób (14) to Kobiety dotknięte przemocą strukturalną i instytucjonalną (z poprzednich miejsc pracy, narzucony system pomocy z instytucją),mniej nasilone zjawisko to przemoc ekonomiczna i psychiczna ze strony najbliższych i otoczenia (7),w najmniejszym zaś stopniu przemoc seksualna(3) i fizyczna(4).
Zjawisko wymaga podjęcia szybkich i ukierunkowanych działań Grantobiorcy zarówno w sferze edukacji i udzielania pomocy bezpośredniej osób dotkniętych przemocą, poszukiwania rozwiązań problemu na poziomie Instytucji i metod pracy z osobami traumą poprzemocową. Kolejny aspekt to samo zetknięcie się pracowników Grantobiorcy z problemem w kontekście przemocy instytucjonalnej-Grantobiorca zaczął zastanawiać się czy pośrednio nie staje się sprawcą przemocy instytucjonalnej( formalizm działań, podział na specjalistów i potrzebujących pomocy, ukierunkowanie na wykonanie określonych zadań z człowiekiem w projekcie a nie zajęcie się nim samym i jego problemami). W ocenie Grantobiorcy działania systemu pomocy w Polsce nie spełniają swoich zadań w grupach osób z niską świadomością praw własnych i świadomością społeczną.
Istnieje potrzeba przygotowania pracowników kontaktujących się z Uczestnikami Projektu do diagnozy problemu,udzieleniu wsparcia interwencyjnego oraz skierowania do odpowiednich instytucji, oraz ich uwrażliwienie na zjawisko przemocy. Przemoc instytucjonalna i strukturalna dotyka również odbiorców działań Partnera Grantobiorcy stąd pomysł by odnieść się do problemu i wspólnie wypracować system działań instytucji w zakresie profilaktyki przemocy oraz szkoleń dla pracowników w tym obszarze i wpisać je na stałe w statuty obu organizacji w postaci Kodeksu Postępowania ze Zjawiskiem Przemocy,Programów Treningów i Schematu Pomocy, systemu superwizji.

Działania

Działania projektu:

W ramach projektu opracowany zostanie Kodeks Postępowania ze Zjawiskiem Przemocy,Programów Treningów i Schematu Pomocy oraz systemu superwizji zawierającego system profilaktycznych działań w zakresie przemocy oraz obligatoryjne treningi dla pracowników projektowych Grantobiorcy i Partnera Grantobiorcy oraz wprowadzenie na stałe do pracy obu Instytucji superwizji koleżeńskiej pozwoli w ocenie Grantobiorcy i Partnera Grantiobiorcy na świadomą pracę z Klientami Instytucji, które doświadczały przemocy. Pracownicy Grantobiorcy i Partnera Grantobiorcy zdobędą umiejętności prowadzenia rozmów i prac z osobami dotkniętymi zjawiskiem przemocy; nabędą wiedzę odnośnie dalszych działań z tymi osobami: kierowanie ich do odpowiednich instytucji zajmujących się profesjonalnie zjawiskiem przemocy, danie wsparcia i wprowadzenie szybkich działań interwencyjnych w tym zakresie na poziomie możliwym do realizacji nie wchodząc w kompetencje odpowiednich służb/organóew administracyjnych, a także na poziomie własnym eliminację działań o charakterze okołoprzemocowym kierowanych do grup Klientów, do których obie instytucje niosą Pomoc (przyznawanie lub odmowy szkoleń czy staży, wypłat dodatków i stypendiów, działań doradczych, formalizm, podział na decydujących i odbiorców decyzji, niejasność regulaminów i wynikające z nich decyzje służące Grantobiorcy i Partnera Grantobiorcy i inne).
W wyniku wdrożenia proponowanych rozwiązań zmniejszeniu ulegnie zjawisko obciążenia psychicznego pracowników Grantobiorcy i Partnera Grantobiorcy, którzy spotkali się ze zjawiskiem przemocy podczas realizacji działań statutowych organizacji, poprzez delegowanie i właściwą koordynację działań zmierzających do zakończenia zjawiska u konkretnych Klientów. Ponadto w wyniku działań podejmowanych w tym obszarze na gruncie obu instytucji partnerskich wyodrębni się lider/koordynator ds. związanych ze zjawiskiem przemocy. Warto również wspomnieć, że warsztaty czy superwizje proponowane w projekcie zintegrują zespoły pracowników, nadadzą im poczucie misjioraz nie pozostawią ich samych z problemem, z którym zetknęli się przy wykonywaniu zadań wynikających z pełnienia obowiązków zawodowych.

Rekomendacje

REKOMENDACJE FFE

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
tel. 22 635-55-62

Biuro Projektu:
ul. Upalna 22 lok. 4
15-668 Białystok

Spanish version

PROGRAMA DE TALLERES