Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt

 

zaprasza Państwa na wzięcie udziału w projekcie:
Skazani na... sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka.

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ(kod PCV80530000-8)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pt.„Technolog robót wykończeniowych-budownictwo pasywne” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

Kompletne zapytanie można przeczytać (plik PDF) TUTAJ

Załączniki do oferty: (pliki DOC)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 –  wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 –  wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 –  oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 –  wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

Dodano 2013-07-09


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ  (kod PCV80530000-8)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pt. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Skazani na … sukces
na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Pełna treść zapytania (plik PDF) do pobrania TUTAJ

Załączniki ofertowe jak niżej: (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 –  wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 –  wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 –  oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 –  wykaz zrealizowanych szkoleń przez wykładowcę TUTAJ

Dodano 2013-07-09

ZAPYTANIE OFERTOWE (Kod CPV 80400000-8)

Fundacja Na Rzecz Integracji Zawodowej, Społecznej Oraz Rozwoju Przedsiębiorczości VIA w związku z realizacją projektu „Skazani na …sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, składa zapytanie ofertowe dla pracodawców na zorganizowanie 3 miesięcznych praktyk zawodowych dla:

  • Operatora koparko - ładowarkidla maximum 12 osób w terminie 01.08.2013 do 31.10.2013 r. w Warszawie lub w okolicach Warszawy.
  • Kierowcy wózka widłowego dla maximum 12 osób w terminie 01.08.2013 do 31.10.2013 r. w Warszawie lub w okolicach Warszawy

Pracodawca zobowiązuje się do:

1.      Zapewnienia Praktykantowi należytej realizacji praktyk, zgodnie z ustalonym programem.

2.      Zapewnienia warunków do wykonywania czynności i zadań, w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracownika zatrudnionego na danym stanowisku, zgodnie z ustalonym programem, w celu nabycia przez Praktykanta umiejętności do wykonywania pracy na danym stanowisku po zakończeniu stażu.

3.      Zapoznania Praktykanta z programem praktyk, jej obowiązkami i uprawnieniami.

4.      Zapewnienia Praktykantowi profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

5.      Przeszkolenia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania Praktykanta z obowiązującym regulaminem pracy.

6.      Przydzielenie Praktykantowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, niezbędnych środków higieny osobistej.

7.      Niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, poinformowania Fundacji o przypadku przerwania przez Praktykanta odbywania praktyk, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz o innych zdarzeniach mających wpływ na realizację programu.

8.      Umożliwienie Praktykantowi zgłaszanie się do Urzędów Pracy na ich wezwanie.

9.      Umożliwienie Praktykantowi, po wyrażeniu przez Nią/Niego takiej woli i uzgodnieniu terminu z Pracodawcą, spotkań z innymi potencjalnymi pracodawcami, oferującymi Praktykantowi zatrudnienie na umowę o pracę.

10.  Udzielenia na wniosek Praktykanta dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania praktyk, za które przysługuje stypendium.

11.  Poświadczania w przygotowanym przez Fundację zaświadczeń dotyczących okresów i rodzaju wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy.

12.  Przekazania do 5 dnia każdego miesiąca listy obecności oraz ankiety dotyczącej przebiegu praktyk.

13.  Umieszczenia w miejscu odbywania praktyk przez Praktykanta dostarczonych przez Fundację oznaczeń.

 

Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem Praktykanta skierowanego na praktyki.

Szczegółowe zasady wyboru oferty:

1.     Kryterium wyboru będzie:

o   kompleksowość oferty,  

o  doświadczenie

2.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawianie ofert częściowych.

3.      Szczegółowe terminy praktyk mogą ulec zmianie o czym wybrany Oferent zostanie poinformowany najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem praktyk.

Termin i sposób dostarczenia ofert:

Oferent, aby odpowiedzieć na zapytanie ofertowe powinien zgłosić swój udział wysyłając informację zwrotną do 20.07.2013 roku  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ewelina-kardas1@wp.pl, pocztą, kurierem na adres Fundacja VIA, ul. Długa 44/50/204, 00-241 Warszawa lub faksem na numer 022 635 55 76, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 798 575 974.

Dodano 2013-07-01

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI I CATERING

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Skazani na …sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społeczne, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cała treść oferty można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - informacje dotyczące ofert częściowych TUTAJ
Załącznik nr 3 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ

Dodano 2013-06-10


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI (PCV805300000-8)

 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kierowca wózka widłowego i wózka wysokiego składowania z obsługą magazynu- komputerowe programy magazynowo-sprzedażowe” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całe zapytanie ofertowe dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń TUTAJ

Dodano 2013-05-06ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ (PCV 8053000-8)
- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Operator koparko-ładowarki”

w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe zapytanie jest dostępne  TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty (do ściągnięcia poniżej) - wszystkie pliki Worda
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań
Załącznik nr 5 - wykaz zrealizowanych szkoleń

Dodano 2013-05-06

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ (PCV 8053000-8)
 

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Grafika komputerowa z certyfikatem ECDL” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kompletną treść oferty można pobrać lub przeczytać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do pobrania jak niżej: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
 

Dodano 2013-03-12


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ (PCV 8053000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Technolog robót wykończeniowych- budownictwo pasywne” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kompletne zapytanie do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do pobrania jak niżej: (dokumenty Worda-DOC)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
 

Dodano 2013-03-12


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
(PCV 8053000-8)

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Prawo jazdy kat. C z kursem kwalifikacji wstępnej ” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cała oferta do ściągnięcia TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do pobrania poniżej (dokumenty Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
 

Dodano 2013-01-10

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kierowca wózka widłowego i wózka wysokiego składowania z obsługą magazynu- komputerowe programy magazynowo-sprzedażowe” w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całe zapytanie ofertowe dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - wzór oferty TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku występowania powiązań TUTAJ
 

Dodano 2013-01-10

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „ Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całe zapytanie ofertowe dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania do pobrania poniżej (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta do ściągnięcia TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
 

Dodano 2012-07-03

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYNAJEM SALI ORAZ ZAPEWNIENIE CATERINGU

Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu „Skazani na …sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społeczne, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cała treść oferty można pobrać TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - podział przedmiotu zamówienia na części TUTAJ
Załącznik nr 3 - formularz ofertowy TUTAJ

Dodano 2012-12-11

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kierowca wózka widłowego i wózka wysokiego składowania z obsługą magazynu- komputerowe programy magazynowo-sprzedażowe” w ramach projektu „ Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna treść zapytania jest dostępna TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty poniżej: (wszystkie pliki Worda)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług  TUTAJ

Dodano 2012-08-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Technolog robót wykończeniowych – budownictwo pasywne” w ramach projektu „ Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pełna oferta do pobrania TUTAJ (dokument PDF)

Poniżej dostępne są załączniki do zapytania ofertowego (jako pliki w formacie Worda) Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny  TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta dostępna TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług dostępny TUTAJ

Dodano 2012-08-30

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „ Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całe zapytanie ofertowe dostępne TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania do pobrania poniżej (dokumenty Word)
Załącznik nr 1 –  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia TUTAJ
Załącznik nr 2 - oferta do ściągnięcia TUTAJ
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług TUTAJ
 

Dodano 2012-07-03

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUGI SZKOLENIOWEJ

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „ Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całą ofertę można ściągnąć TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do zapytania ofertowego (można pobrać poprzez kliknięcie w linki poniżej) wszystkie pliki Worda
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań

Dodano 2012-11-20

Zapytanie ofertowe na zakup usługi szkoleniowej- przeprowadzenie szkolenia pt.  „Operator koparko-ładowarki”
 

w ramach projektu „Skazani na … sukces na rynku pracy. III edycja mazowiecka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu  i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kompleksowa oferta do pobrania TUTAJ (plik PDF)

Załączniki do oferty (do ściągnięcia poniżej) - wszystkie pliki Worda
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik nr 3 - wykaz należycie wykonanych usług
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku występowania powiązań

Dodano 2012-11-20

 
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
Strona Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI