Strona główna O projekcie Rekrutacja Zajęcia Kontakt


zaprasza Państwa do wzięcia udziału w projekcie:
Skazani na ... sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne. II edycja

Na tej stronie mogą Państwo znaleźć harmonogramy zajęć dla poszczególnych grup, dokumenty zgłoszeniowe, oraz inne, ważne informacje.

Poniżej przedstawiamy informację podsumowującą rezultaty projektu

Kwalifikacje - to jedna z furtek do nowego etapu życia!

Skazani na… wsparcie
Skazanym jest i pozostaje się jeszcze na długo, nawet po opuszczeniu więziennych murów. Upragniona wolność to po pierwszym zachłyśnięciu się, już nie marzenie, ale paniczny strach i ciągle prześladujące pytania: Jak będzie dalej? Kto przyjmie mnie do pracy? Gdzie będę mieszkał? Jak się utrzymam? Co to jest CV? Jak się obsługuje komputer? Jak odzyskać mieszkanie?… Na szczęście osoby takie nie są pozostawiane same ze swoimi problemami, bowiem pojawia się przed nimi możliwość skorzystania ze wsparcia m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Jak stwierdził jeden z uczestników projektu:
„Dzięki temu projektowi zmieniłem podejście do poszukiwania pracy, mam więcej optymizmu i inne spojrzenie na wszystko, co mnie otacza”.

Szansa na nowe kwalifikacje
Projekt „Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne. II edycja” jest efektem pomysłu i zaangażowania Fundacji na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA, posiadającej doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie oraz Fundacji „Sławek”, od 15 już lat wspierającej z sukcesami byłych skazanych i ich rodziny. Powyższy projekt jest kolejnym wspólnym działaniem szkoleniowo-doradczym podjętym przez obydwie Fundacje na rzecz tej grupy. Dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki możliwe stało się stworzenie kompleksowej oferty aktywizacji społeczno-zawodowej adresowanej do mężczyzn, którzy opuścili zakład karny lub areszt śledczy. Projekt zakładał uczestnictwo 90 osób, w tym minimum 45 osób po 45 roku życia. Trwający przez 12 miesięcy projekt stworzył beneficjentom możliwość udziału w następujących modułach zajęciowych: warsztatach aktywnego poszukiwania pracy - 30 h na uczestnika, treningu umiejętności ogólnych, w tym szkoleniu komputerowym ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) – 150 h na uczestnika oraz w praktycznym szkoleniu zawodowym - średnio 180 h na uczestnika. Dzięki udziałowi w tych modułach beneficjenci zdobyli podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy, a także poznali aktywne metody poszukiwania pracy, uczestniczyli w zajęciach motywacyjnych. Ponadto nauczyli się obsługiwać programy komputerowe – w tym napisanie tekstu w Wordzie, korzystanie z arkusza kalkulacyjnego, stworzenie prezentacji multimedialnej, wysłanie e-mail, napisanie CV i listu motywacyjnego. Jednocześnie każdy z uczestników został objęty indywidualnym systemem wsparcia. Utworzono dla beneficjentów indywidualne plany działania (IPD), które wytyczały najlepszy możliwy kierunek ich rozwoju zawodowego. W doborze kursu zawodowego pomocą służył doradca zawodowy, który w trakcie konsultacji doradczych wspólnie z uczestnikami dobierał adekwatną do poziomu ich wiedzy i predyspozycji oraz zainteresowań ścieżkę wsparcia. Uczestnicy projektu uzyskali kwalifikacje potwierdzone certyfikatami w zawodach tj. kierowca kat. C, kierowca kat. D, operator wózków widłowych, operator koparko-ładowarki, pracownik magazynu z obsługą wózka jezdniowego, spawacz, grafik komputerowy, kucharz czy masażysta. Dobierane indywidualnie szkolenia zawodowe umożliwiły nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Uczestnikom zagwarantowano w ramach projektu: wyżywienie, refundację kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie NNW oraz materiały dydaktyczne i pomocnicze. Na zakończeniu projektu, Beneficjenci zostali wyposażeni w portfolia zawodowe i listy referencyjne dla przyszłych pracodawców.

Wartość projektu
W ramach projektu „Skazani na… sukces na rynku pracy. Aktywizacja zawodowa osób opuszczających zakłady karne. II edycja” wsparciem objęto 90 osób. Pełną ścieżkę projektu ukończyło 86 osób. Uczestnicy uzyskali nowe kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności w zakresie obsługi komputera, poparte certyfikatem ECDL – dokumentem honorowanym na terenie całej Unii Europejskiej. Zwiększyli tym samym swoje szanse na znalezienie pracy, uwierzyli w swoje możliwości i sens powrotu do społeczeństwa. Reintegracja zawodowa byłych skazanych, to nie tylko korzyść dla nich samych, ale także ważne społecznie wyzwanie. To zapobieganie niskiemu poziomowi wykształcenia, doskonalenie umiejętności prospołecznych, budzenie motywacji do zmiany i poprawy swojej sytuacji życiowej. Posiadanie zatrudnienia decyduje o samodzielności finansowej, zwiększa poczucie przydatności jednostki i jej partycypacji społecznej. Daje możliwość samorealizacji.Uczestnictwo w projekcie dało mi pewność siebie. Kurs komputerowy pozwolił mi stworzyć nową stronę internetową firmy, w której będę zatrudniony. Na kursie zawodowym uzyskałem prawo jazdy kategorii D, który umożliwił mi spełnienie marzeń o pracy kierowcy autokaru turystycznego.
Marek

Jestem wdzięczny Fundacji VIA i Fundacji „Sławek” za umożliwienie mi ukończenia kursu komputerowego i kucharskiego. Moim zdaniem takich kursów powinno być o wiele więcej. Po tych kursach jestem o wiele bardziej zmotywowany do poszukiwania pracy i do pozytywnej zmiany w swoim życiu.
Andrzej

Uzyskałem uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej i koparko-ładowarki. Nigdy bym nie pomyślał o takim kursie ze względu na moją sytuację finansową, za co jestem bardzo wdzięczny. Kurs był bardzo ciekawy, a prowadzący i wykładowcy wyjątkowi. Obecnie mam inne spojrzenie na świat pracy i nie muszę brać takiej pracy, której nie lubię. Podczas rozmów z pracodawcą czuję się pewniej, bardziej się cenię.
Edmund

W trakcie trwania projektu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z oferowanych przez obydwie Fundacje poza projektowych form wsparcia np. dzieląc się różnego rodzaju problemami z prawnikiem, psychologiem czy uzyskując porady obywatelskie u pracowników i wolontariuszy. Tutaj oprócz nauki mieli okazję przekonać się, że każdy zasługuje na nową szansę i może dokonać trwałej zmiany swojego życia. Zainteresowanym Fundacja „Sławek” zaoferowała miejsca noclegowe w swoim ośrodku k/ Mińska Mazowieckiego. Sami uczestnicy podkreślali zasadność tego rodzaju wsparcia, mówiąc o udziale w projekcie jako o pierwszym zwiastunie lepszego życia.

Jaki finał?
Cały czas utrzymuje się zainteresowanie projektem, co jednocześnie potwierdza jak ważne jest wsparcie tej grupy społecznej zagrożonej wykluczeniem i marginalizacją społeczną. Istnieje też wiele obszarów, które warto włączyć w realizację tego typu projektów, takich jak: zwalczanie agresji, mediacje, nauka języka obcego, czy nawet poznanie zasad savoir-vivre. Sukces projektu powinien również stanowić zachętę dla innych organizacji pozarządowych do podjęcia działań na rzecz integracji społeczno-zawodowej byłych skazanych, jak również zburzyć stereotypowy wizerunek osoby skazanej, który funkcjonuje w społeczeństwie. Rezultaty projektu będą nadal monitorowane.

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.