Responsive image
Projekt „Startuj z POWEREM, znajdź swoje miejsce na rynku pracy”
Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie 01.10.2019 r. - 30.11.2020 r. realizuje projekt „Startuj z POWEREM, znajdź swoje miejsce na rynku pracy” w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

O projekcie

Projekt „Startuj z POWEREM, znajdź swoje miejsce na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój, Oś Priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Grupa docelowa:
W projekcie weźmie udział 120 osób (70 kobiet i 50 męźczyzn) w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zamieszkałe w rozumieniu KC w województwie podkarpackim.
Co najmniej 20 % Uczestników Projektu będą stanowić osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie), zaś minimum 50 % są mieszkańcami miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg)

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 120 Uczestników Projektu przez zindywidualizowaną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną zdefiniowaną w oparciu o Indywidualny Plan Działania.

Wartość projektu: 1 776 539,52 zł
Dofinansowanie UE: 1 687 712,54 zł

Działania projektu:

 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Szkolenia kończące się nabyciem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji;
 • Staże zawodowe - 3 miesiące (w wyjątkowych sytuacjach przedłużone do 6 miesięcy)
Uczestnik Projektu ma zapewnione:
 • Refundację kosztów dojazdu (dla 60 UP).
 • Zwrot kosztów opieki (dla 10 UP).
 • Ubezpieczenie zdrowotne.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Catering obiadowy i kawowy.
 • Stypendium szkoleniowe.
 • Stypendium stażowe.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (pod warunkiem min. 80% frekwencji)

Rezultaty projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 36,
 • kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) - 42 %,
 • kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup - 57%.

Szkolenia

W przygotowaniu ...

Kontakt

Osoba do kontaktu:
Sylwester Karnas
tel. 502 528 658
e-mail: projekt.podkarpacki@gmail.com

Biuro projektu: Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.