Responsywny obrazek
Projekt „Uzyskaj kwalifikacje, zdobądź nowe perspektywy”
Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Aktualności

 

CIĄGŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnaś informuje o ciągłym naborze uczestników do projektu.

Zapisy w zakładce KONTAKT

 

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.07.2019r. realizuje projekt „Uzyskaj kwalifikacje, zdobądź nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

O projekcie

Pracownia Rozwoju Osobistego Sylwester Karnas w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.07.2019r. realizuje projekt „Uzyskaj kwalifikacje, zdobądź nowe perspektywy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet VII. Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Grupa docelowa:
Uczestnikami Projektu będą 120 osób o niskich kwalifikacjach, tj. z wykształceniem na poziomie do ISCED 3 włącznie, bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim w wieku powyżej 29 roku życia. Struktura Uczestników Projektu: 120 osób w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn, w tym 40 osób biernych zawodowo i 80 osób bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP i zarejestrowanych w PUP z ustalonym I lub II profilem pomocy).

Dofinansowanie projektu: 1 782 462,75 zł
Wkład UE: 1 646 840,59 zł

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będzie powiązane z:

 • niepełnosprawnością
 • wiekiem 50 lat i więcej
 • długim czasem pozostawienia bez pracy
 • miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich
 • zaangażowaniem w opiekę nad dzieckiem / os. zależną

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego 120 biernych zawodowo i bezrobotnych osób w wieku powyżej 29 roku życia o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w rozumieniu KC w województwie podkarpackim w okresie 01.09.2018r. – 31.07.2019r. przez kompleksowe wsparcie obejmujące co najmniej 3 różne instrumenty wsparcia (obowiązkowo IPD i staże, fakultatywnie poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia).

Ścieżka wsparcia:
 • Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy oraz Indywidualny Plan Działania – 3 godz./os.
 • Poradnictwo zawodowe – 4 godz./os. i/lub pośrednictwo pracy – 8 godz./os.
 • Bony szkoleniowe - Szkolenia zawodowe w wymiarze średnio 150 godzin na Uczestnika Projektu, dla osób, u których zostanie zdiagnozowana taka potrzeba
 • (weryfikowane na podstawie IPD). Szkolenia prowadzone będą w kierunku wskazanym w IPD.
 • Staże zawodowe - 3 miesiące.
Uczestnik Projektu może otrzymać:
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 415,55 zł brutto/miesiąc na szkoleniu zawodowym dla 12 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Refundację kosztów dojazdu na: Identyfikację potrzeb i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy oraz IPD, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe dla osób potrzebujących w kwocie do 20 zł dziennie (weryfikowane na podstawie IPD) dla 60 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 415,55 zł brutto/miesiąc na szkoleniu zawodowym dla 12 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 415,55 zł brutto/miesiąc na stażu zawodowym dla 12 najbardziej potrzebujących Uczestników Projektu.
 • Ubezpieczenie NNW.
 • Catering (jednodaniowy z napojami, w trakcie trwania szkoleń zawodowych).
 • Stypendium za udział w szkoleniu zawodowym do 1289,84 zł brutto za udział w 150 godzinach zajęć w ramach wybranego szkolenia zawodowego.
 • Stypendium stażowe w kwocie do 997,40 zł netto za przepracowanie pełnego miesiąca stażu.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia zawodowego oraz zaświadczenie MEN.
 • Zaświadczenie wraz z opinią na zakończeniu stażu zawodowego.

Kontakt

Sylwester Karnas
tel. 502 528 658
e-mail: projekt.podkarpacki@gmail.com

Biuro projektu: Plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.