Responsive
„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”
Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

 

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie 01.04.2020 r. - 31.12.2020 r. realizuje projekt

 

„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”

 

w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

Dodano dnia: 01.04.2020 r.

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia (50 biernych zawodowo i 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 35 osób o niskich kwalifikacjach i 4 osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w województwie warmińsko-mazurskim, w tym 11 osób zamieszkałych w miastach średniej wielkości oraz tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w terminie 01.04.2020-31.12.2020 r. w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD).

Grupa docelowa:
70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim należących do kategorii NEET, nie pracują - w tym 50 osób biernych zawodowo i 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 6 UP długotrwale bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.
Co najmniej:
- 15 % uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe w miastach średniej wielkości, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno).
- 50% beneficjentów posiada niskie kwalifikacje (do 3 ISCED).
- 5% Uczestników Projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
identyfikacja potrzeb,
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji,
staże zawodowe.

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu (dla 30 UP),
 catering obiadowy i kawowy,
 stypendium szkoleniowe,
 badanie lekarskie,
 stypendium stażowe,
 ubezpieczenie NNW,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną (dla 5 UP).

Rezultaty projektu:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-21
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci)-42%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- 57%
  
Wartość projektu: 1 026 115,50 zł
Dofinansowanie: 974 809,72 zł

Staże

W przygotowaniu ...

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
tel. 22 635-55-62

Biuro Projektu:
ul. Polska 8A
12-100 Szczytno