Responsive
„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”
Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

 

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w partnerstwie z Fundacją na rzecz poprawy jakości życia Od-Nowa w okresie 01.04.2020 r. - 30.06.2021 r. realizuje projekt

 

„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”

 

w ramach Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe.

Dodano dnia: 01.04.2020 r.

O projekcie

Cel projektu:
Wzrost potencjału zawodowego 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia (50 biernych zawodowo i 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 6 osób długotrwale bezrobotnych), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym 35 osób o niskich kwalifikacjach i 4 osoby niepełnosprawne, zamieszkałe w województwie warmińsko-mazurskim, w tym 11 osób zamieszkałych w miastach średniej wielkości oraz tracące funkcje społeczno-gospodarcze, w terminie 01.04.2020-30.06.2021 r. w drodze zindywidualizowanej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej zdefiniowanej w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD).

Grupa docelowa:
70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn) w wieku 18-29 lat bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie warmińsko-mazurskim należących do kategorii NEET, nie pracują - w tym 50 osób biernych zawodowo i 20 bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, w tym 6 UP długotrwale bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.
Co najmniej:
- 15 % uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe w miastach średniej wielkości, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze (Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olecko, Ostróda, Pisz, Szczytno).
- 50% beneficjentów posiada niskie kwalifikacje (do 3 ISCED).
- 5% Uczestników Projektu będą stanowić osoby z niepełnosprawnością.

Wnioskodawca zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach CT 9 w RPO.

Działania projektu:
identyfikacja potrzeb,
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy,
opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji lub uzyskania kwalifikacji,
staże zawodowe.

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu (dla 30 UP),
 catering obiadowy i kawowy,
 stypendium szkoleniowe,
 badanie lekarskie,
 stypendium stażowe,
 ubezpieczenie NNW,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną (dla 5 UP).

Rezultaty projektu:

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu-21
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci)-42%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup- 57%
  
Wartość projektu: 1 026 115,50 zł
Dofinansowanie: 974 809,72 zł

Staże

Harmonogram staży zawodowych

L.p. Termin stażu Pracodawca stażowy Adres pracodawcy
1 21.09.2020 - 20.01.2021 PRO WASH Kacper Jaremko ul. Astronomów 37/19, 11-100 Lidzbark
2 21.09.2020 - 20.01.2021 Zbigniew Jurkowski "Bodice" ul. Kasprowicza 10/6, 11-100 Lidzbark Warmiński
3 21.09.2020 - 20.01.2021 Spółdzielnia Pracy "Poligraf" ul. Lipowa 11a, 11-100 Lidzbark Warmiński
4 17.09.2020 - 16.01.2021 Doradztwo Zawodowe i Personalne Marlena Andrukajtis ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark Warmiński
5 21.09.2020 - 20.01.2021 PRO MOTOR Mirosław Korzeniak ul. Dąbrowskiego 13, 11-100 Lidzbark Warmiński
6 21.09.2020 - 20.01.2021 "Warmia Fitnes" Joanna Stasińska ul. Olsztyńska 1A, 11-100 Lidzbark Warmiński
7 21.09.2020 - 20.01.2021 Mariusz Wypniewski Knipy 15
8 21.09.2020 - 20.01.2021 Mariusz Wypniewski Knipy 15
9 01.10.2020 - 31.01.2021 Akademia Piłkarska Olsztyn ul. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
10 12.10.2020 - 11.02.2021 F.H.U. Gaja Adrian Gazda ul. Kolejowa 9/4, 10-284 Olsztyn
11 01.10.2020 - 31.01.2021 Edugika s.c. ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn
12 01.10.2020 - 31.01.2021 Fundacja PromoEgo ul. Wawrzyczka 42, 10-762 Olsztyn
13 01.10.2020 - 31.01.2021 Odnavialnia Centrum Kosmetyczne ul. Mroza 34/2, 10-689 Olsztyn
14 01.10.2020 - 31.01.2021 Addeco ul. Mrągowiusza 7, 10-536 Olsztyn
15 01.10.2020 - 31.01.2021 Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn
16 01.10.2020 - 31.01.2021 Odnavialnia Centrum Kosmetyczne ul. Mroza 34/2, 10-689 Olsztyn
17 01.10.2020 - 31.01.2021 Kobiecy Klub Piłkarski Stomilanki Olsztyn ul. Jagiellończyka 45, 10-062 Olsztyn
18 01.10.2020 - 31.01.2021 Oil Point Sp. z o.o, ul. Kotańskiego 4, 10-166 Olsztyn
19 01.10.2020 - 31.01.2021 Firma Usługowa GP Sports Logistics ul. Osińskiego 15/8, 10-010 Olsztyn
20 06.10.2020 - 06.02.2021 Piekarnia Michał Sulich ul. Chełmińska 16a, 11-041 Olsztyn
21 12.10.2020 - 11.02.2021 Usługi remontowo-wykończeniowe Piotr Patora ul. Budziska 3, Mrągowo
22 12.10.2020 - 11.02.2021 Salon kosmetyczny BELLA ul. Żeromskiego 3/5, 11-700 Mrągowo
23 12.10.2020 - 11.02.2021 Arkadiusz Włodarczyk Usługi Remontowo-Budowlane Ark-Dom ul. Plutonowa 20, 11-700 Mrągowo

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
tel. 22 635-55-62

Biuro Projektu:
ul. Polska 8A
12-100 Szczytno