Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
 
Aktualności O projekcie Dokumenty do pobrania Kontakt
 
 
Informacja - lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego
wsparcia pomostowego dla drugiej tury


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla drugiej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 29.05.2019 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 5.06.2019 r.

Lp. Formularz Rekomendacja
Oceniający 1
Rekomendacja
Oceniający 2
1 46/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
2 60/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
3 66/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
4 72/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
5 75/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
6 35/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
7 39/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
8 38/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
9 45/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
10 41/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
11 48/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
12 51/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
13 63/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
14 55/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
15 71/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
16 34/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
17 40/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
18 28/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
19 49/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
20 37/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
21 44/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
22 73/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
23 62/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
24 64/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
25 65/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
26 74/INZ/PPR Pozytywna Pozytywna
 
Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

- kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
- oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).

Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

- oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
- oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
 

Dodano: 2019.05.21


 
Informacja - lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 28.02.2019 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 5.03.2019 r.

L.p. Numer formularza Rekomendacja
Oceniający 1
Rekomendacja
Oceniający 2
1 45/INZ/P Pozytywna Pozytywna
2 40/INZ/P Pozytywna Pozytywna
3 66/INZ/P Pozytywna Pozytywna
4 39/INZ/P Pozytywna Pozytywna
5 34/INZ/P Pozytywna Pozytywna
6 75/INZ/P Pozytywna Pozytywna
7 60/INZ/P Pozytywna Pozytywna
8 67/INZ/P Pozytywna Pozytywna
9 55/INZ/P Pozytywna Pozytywna
10 59/INZ/P Pozytywna Pozytywna
11 48/INZ/P Pozytywna Pozytywna
12 46/INZ/P Pozytywna Pozytywna
13 28/INZ/P Pozytywna Pozytywna
14 35/INZ/P Pozytywna Pozytywna
15 51/INZ/P Pozytywna Pozytywna
16 38/INZ/P Pozytywna Pozytywna
17 71/INZ/P Pozytywna Pozytywna
18 42/INZ/P Pozytywna Pozytywna
19 65/INZ/P Pozytywna Pozytywna
20 63/INZ/P Pozytywna Pozytywna
21 73/INZ/P Pozytywna Pozytywna
22 62/INZ/P Pozytywna Pozytywna
23 41/INZ/P Pozytywna Pozytywna
24 44/INZ/P Pozytywna Pozytywna
25 74/INZ/P Pozytywna Pozytywna
26 37/INZ/P Pozytywna Pozytywna
27 64/INZ/P Pozytywna Pozytywna
28 72/INZ/P Pozytywna Pozytywna
29 49/INZ/P Pozytywna Pozytywna
 
Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

- kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
- oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

- oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
- oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
 

Dodano: 2019.02.20 
Informacja o przedłużonym wsparciu pomostowym
Szanowni Państwo,

Wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej, istnieje celowość udzielania jej dalszej pomocy (np. martwy sezon na dany rodzaj usług).

1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
2. Do Wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
  a) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz niezleganiu z uiszczaniem podatków,
  b) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, lub
  c) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis [1] ,
  e) Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.
3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego –- składany jest przez uczestnika do Beneficjenta nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
4. Kompletne wnioski w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. Opole ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu.
Decyduje data wpływu do biura projektu. Termin składania dokumentów dla Uczestników – do ostatniego dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
________________________________________________________
[1] W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza.
Dodano dnia 2018.12.28
 
 
Informacja - lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 12.12.2018 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 19.12.2018 r.
L.p. Numer formularza Rekomendacja
Oceniający 1
Rekomendacja
Oceniający 2
1 0009 Pozytywna Pozytywna
2 0024 Pozytywna Pozytywna
3 0027 Pozytywna Pozytywna
4 0025 Pozytywna Pozytywna
5 0005 Pozytywna Pozytywna
6 0026 Pozytywna Pozytywna
7 0013 Pozytywna Pozytywna
8 0019 Pozytywna Pozytywna
9 0003 Pozytywna Pozytywna
10 0010 Pozytywna Pozytywna
11 0029 Pozytywna Pozytywna
12 0033 Pozytywna Pozytywna
13 0022 Pozytywna Pozytywna
14 0032 Pozytywna Pozytywna
15 0004 Pozytywna Pozytywna
16 0030 Pozytywna Pozytywna
17 0031 Pozytywna Pozytywna
18 0011 Pozytywna Pozytywna
19 0014 Pozytywna Pozytywna
20 0027 Pozytywna Pozytywna
21 006 Pozytywna Pozytywna
22 0012 Pozytywna Pozytywna
23 007 Pozytywna Pozytywna
 
Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

- kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
- oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

- oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
- oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
 

Dodano: 2018.12.06Zapytanie ofertowe nr 3/OP/DORSZKOL/10/2018
w ramach projektu pt. „Własna firma-moja droga do integracji zawodowej”
RPOP.07.03.00-16-0019/16
 
Beneficjent i Partner zapraszają do złożenia oferty na wykonanie zamówienia składającego się z dwóch części:
  1. Część A Zamówienie – usługa szkoleniowa z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej - szkoleń specjalistycznych w ramach wsparcia pomostowego
  2. Część B Zamówienie – usługa doradztwa indywidualnego w ramach wsparcia pomostowego z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej:
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3 i 4
 
Dodano dnia 2018.11.26
 
Informacja o terminie składania wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe
 
Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, przypominamy, iż termin składania wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego mija 31.10.2018 r. Poniżej informacje o naborze.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – załącznik nr 11 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
1. Do Wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
  a) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, lub
  b) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu), zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis [1],
  d) Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego – załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.
 
Kompletne wnioski wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. Opole ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu. Decyduje data wpływu do biura projektu.
Termin składania wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla drugiej tury naboru - 31.10.2018 r.
________________________________________________________
[1] W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza.
Dodano dnia 2018.10.18
 
 
Zatwierdzenie ostatecznej listy rankingowej dla II tury naboru
Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji dla II naboru została zatwierdzona.
Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej":
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 63/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 39/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 42/INZ 97 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 34/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 73/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 40/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 55/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 67/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 72/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 65/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 38/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 60/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 62/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 75/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 45/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 46/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 51/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 41/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 37/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 44/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 59/INZ 87,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 71/INZ 86,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
23 74/INZ 86 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
24 48/INZ 85,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 64/INZ 84,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 66/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 35/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
28 49/INZ 65 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania – wypłata dotacji nastąpi z uwagi na rezygnację Uczestników i powstałe w związku z tym oszczędności
 
Rezygnacje z udziału w projekcie (numery formularzy):
1. 47/INZ;
2. 43/INZ;
 

Dodano: 2018.09.27 
 
Informacja - lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 31.08.2018 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 4.09.2018 r.

Lista rankingowa:
L.p. Numer formularza Rekomendacja
Oceniający 1
Rekomendacja
Oceniający 2
1 0006 Pozytywna Pozytywna
1 0007 Pozytywna Pozytywna
1 0012 Pozytywna Pozytywna
 
Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

- kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
- oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

- oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
- oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
 

Dodano: 2018.08.24 
 
Informacja - Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w dniu wczorajszym zatwierdził podstawową listę rankingową wniosków o przyznanie dotacji. Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA wyśle do wszystkich Uczestników z poniższej listy informację o wynikach oceny oraz terminie i załącznikach niezbędnych do podpisania umowy.

Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 63/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 39/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 42/INZ 97 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 34/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 73/INZ 93,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 40/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 55/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 67/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 72/INZ 93 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 65/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 38/INZ 92,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 60/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 62/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 75/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 45/INZ 89 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 46/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 51/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 41/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 37/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 44/INZ 88 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 59/INZ 87,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 71/INZ 86,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
23 74/INZ 86 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 85%
24 48/INZ 85,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 66/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 35/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 64/INZ 69 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
 
Lista wniosków, które są na liście rezerwowej:
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 49/INZ 65 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania -lista rezerwowa
 
Rezygnacje z udziału w projekcie (numery formularzy):
1. 47/INZ;
2. 43/INZ;
 

Dodano: 2018.07.10Informacja o przedłużonym wsparciu pomostowym
Szanowni Państwo,

Wsparcie pomostowe może zostać przedłużone o kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej), w przypadku, gdy wskutek utrzymującej się słabej kondycji finansowej nowo założonej działalności gospodarczej, istnieje celowość udzielania jej dalszej pomocy (np. martwy sezon na dany rodzaj usług).

1. Przedłużone wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
2. Do Wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
  a) Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz niezleganiu z uiszczaniem podatków,
  b) Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych – załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu, lub
  c) Kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy w roku podatkowym, w którym dana osoba przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych,
  d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis [1] ,
  e) Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego.
3. Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego –- składany jest przez uczestnika do Beneficjenta nie później niż w piątym miesiącu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
4. Kompletne wnioski w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. Opole ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu.
Decyduje data wpływu do biura projektu. Termin składania dokumentów dla Uczestników – do ostatniego dnia piątego miesiąca otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego.
________________________________________________________
[1] W przypadku zmiany rozporządzenia należy posługiwać się aktualnym wzorem formularza.
Dodano dnia 2018-06-20
 
 
Szanowni Państwo,

Informujemy, iż została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla pierwszej tury.

Prosimy o składanie dokumentów do podpisania umowy w terminie do 14.05.2018 r. w biurze projektu w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8.

Planowany termin podpisania umów do 28.05.2018 r.
 
Lista rankingowa:
 
L.p. Numer formularza Rekomendacja
Oceniający 1
Rekomendacja
Oceniający 2
1 0009 Pozytywna Pozytywna
2 0024 Pozytywna Pozytywna
3 0027 Pozytywna Pozytywna
4 0025 Pozytywna Pozytywna
5 0005 Pozytywna Pozytywna
6 0026 Pozytywna Pozytywna
7 0013 Pozytywna Pozytywna
8 0019 Pozytywna Pozytywna
9 0003 Pozytywna Pozytywna
10 0010 Pozytywna Pozytywna
11 0029 Pozytywna Pozytywna
12 0033 Pozytywna Pozytywna
13 0022 Pozytywna Pozytywna
14 0032 Pozytywna Pozytywna
15 0004 Pozytywna Pozytywna
16 0030 Pozytywna Pozytywna
17 0031 Pozytywna Pozytywna
18 0011 Pozytywna Pozytywna
19 0014 Pozytywna Pozytywna
20 0023 Pozytywna Pozytywna
 
Dokumenty do podpisania umowy, które należy dostarczyć:

- kopia Wniosku Przedsiębiorcy o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami,
- oświadczenie o nieposiadaniu żadnych długów Beneficjenta oraz Poręczycieli,
- dokumenty związane z zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego:

1. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego), uczestnik projektu zobowiązany jest do złożenia stosownego zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji/wsparcia pomostowego następuje poprzez złożenie, najpóźniej w dniu podpisania umowy, weksla in blanco poręczonego przez dwóch poręczycieli, spełniających wymagania wskazane przez beneficjenta, wraz z deklaracją wekslową.
3. Poręczycielami weksla in blanco mogą zostać osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
a) osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów),
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż miesiąc z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności),
b) otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód),
c) prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40% przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.

Wniesienia zabezpieczenia wymaga również załączenia:

- oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia (jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim), ewentualnie załączenia odpisu aktu notarialnego albo sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,
lub
- oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim (jeżeli wnioskodawca nie pozostaje w związku małżeńskim).
 

Dodano: 2018.05.07

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu weryfikacji podstawowej listy rankingowej w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wystosował pismo do Fundacji VIA, iż przedłużeniu uległ termin weryfikacji podstawowej listy rankingowej wraz z uzasadnieniem przyznania / odmowy przyznania dotacji poszczególnym Uczestnikom do dnia 19.03.2018 roku w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.
Informacja dotyczy drugiej tury naboru.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Dodano dnia 2018-03-12
 
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji dla I naboru została zatwierdzona.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej":
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 24/INZ 100 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 13/INZ 99,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 28/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 22/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 32/INZ 98 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 17/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 14/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 02/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 29/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 16/INZ 96 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 12/INZ 95,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 09/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 11/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 30/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 03/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 07/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 05/INZ 94 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 25/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 31/INZ 91,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 04/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 26/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 23/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
23 33/INZ 90,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
24 06/INZ 90 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 19/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 27/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 10/INZ 79,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
 
Lista wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania:
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 15/INZ 75 Wniosek nie rekomendowany do dofinansowania

Dodano: 2018.02.13 
Szanowni Państwo,

Podstawowa lista rankingowa osób, których wnioski o otrzymanie dotacji zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 24/INZ 100 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
2 13/INZ 99,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
3 28/INZ 99 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
4 22/INZ 98,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
5 32/INZ 98 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
6 17/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
7 14/INZ 97,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
8 02/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
9 29/INZ 96,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
10 16/INZ 96 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
11 12/INZ 95,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
12 09/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
13 11/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
14 30/INZ 95 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
15 03/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
16 07/INZ 94,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
17 05/INZ 94 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
18 25/INZ 92 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
19 31/INZ 91,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
20 04/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
21 26/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
22 23/INZ 91 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
23 33/INZ 90,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach 85% limitu miejsc
24 06/INZ 90 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
25 19/INZ 84 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
26 27/INZ 81 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
27 10/INZ 79,5 Wniosek rekomendowany do uzyskania dofinansowania w ramach pozostałego limitu miejsc 15%
 
Lista wniosków, które nie są rekomendowane do dofinansowania:
 
L.p. Numer wniosku
o przyznanie dotacji
Liczba uzyskanych punktów Uwagi
1 15/INZ 75 Wniosek nie rekomendowany do uzyskania dofinansowania

Dodano: 2018.01.12Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 02 stycznia 2018 r. rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski o dotację wraz załącznikami będzie można składać do 09 stycznia 2018 r. w godzinach 9:00-16:00.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu.

Decyduje data wpływu do biura projektu.

Do Wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 15 d Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości) powinny być złożone następujące dokumenty:

a) Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym,
b) Biznesplan na okres dwóch pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
c) Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
d) Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności [1]:
  pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),
  pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).
________________________________________________________
[1] Nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać wyłącznie po założeniu działalności gospodarczej.
Dodano dnia 2017-12-21
 
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy ostateczną listę rankingową kandydatów do projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” – dotyczy drugiego naboru.

 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 51/INZ 104,5
2 43/INZ 102
3 63/INZ 98,5
4 66/INZ 98
5 60/INZ 96,5
6 75/INZ 95
7 39/INZ 94
8 59/INZ 91
9 71/INZ 89,5
10 34/INZ 86
11 41/INZ 84,5
12 55/INZ 83
13 46/INZ 82
14 62/INZ 81,5
15 47/INZ 80,5
16 67/INZ 80
17 42/INZ 79
18 49/INZ 78,5
19 48/INZ 78,5
20 73/INZ 75,5
21 37/INZ 73,5
22 45/INZ 73
23 72/INZ 72,5
24 74/INZ 72,5
25 65/INZ 72,5
26 64/INZ 72,5
27 40/INZ 72
28 35/INZ 72
29 44/INZ 71
30 38/INZ 65
 
Lista rezerwowa kandydatów do projektu:
 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 52/INZ 63,5
 
Wnioski, które nie są rekomendowane do dofinansowania (wnioski, które nie uzyskały min. 60% łącznej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej):
 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 69/INZ 64,5
2 70/INZ 64
3 54/INZ 63
4 68/INZ 62
5 53/INZ 61
6 50/INZ 61
7 61/INZ 60
8 36/INZ 23
9 58/INZ 0
Dodano dnia 2017-11-15
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy skierował do Fundacji na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA pismo, w którym prosi o wyjaśnienia co do ocen wniosków o przyznanie dotacji. Lista rankingowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zatwierdzeniu wyjaśnień.

Dodano dnia 2017-11-10
 
Szanowni Państwo,

informacje na temat zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na otrzymanie dotacji znajdą Państwo w paragrafie 5 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości. Poniżej przedstawiamy fragment ww. Regulaminu dot. poręczycieli weksla in blanco:

Poręczycielami weksla in blanco mogą być osoby, które nie ukończyły 75-go roku życia, spełniające jeden z poniższych warunków:
- osiągnęły w ciągu ostatnich 3 miesięcy, miesięczny dochód brutto w wysokości co najmniej 2 000,00 zł, wolny od zajęć egzekucyjnych, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA i nie będące w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów);
- współpracujące lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące z wynagrodzeniem miesięcznym nie mniejszym niż 2 000,00 zł brutto (zaświadczenie o wysokości dochodów i okresie świadczenia wykonywania czynności); - otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę
- otrzymały w ciągu ostatnich 3 miesięcy emeryturę lub rentę w wysokości co najmniej 1 200,00 zł brutto, przy czym renta powinna być przyznana na co najmniej 2 lata od daty zawarcia umowy pomiędzy Uczestnikiem Projektu, a Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA (legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów potwierdzone przez ZUS lub Bank (dopuszczalny wyciąg z konta, potwierdzający uzyskiwany dochód);
- prowadzą działalność gospodarczą i osiągają w ciągu ostatnich 6 miesięcy, miesięczny dochód netto w wysokości co najmniej 40 % przeciętnego wynagrodzenia brutto obowiązującego w dniu składania wniosku przez Uczestnika Projektu, i nie zalegają z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków z prowadzonej działalności gospodarczej (zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków, zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów, oświadczenie potwierdzające fakt posiadania aktywnego wpisu do CEIDG/KRS przez cały okres bycia poręczycielem).
Poręczać nie mogą współmałżonkowie wnioskodawcy i poręczycieli.
Dodano dnia 2017-11-10
 
Szanowni Państwo,

Przedstawiamy zaktualizowaną wstępną listę rankingową kandydatów do projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” – dotyczy drugiego naboru

 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 51/INZ 104,5
2 43/INZ 102
3 63/INZ 98,5
4 66/INZ 98
5 60/INZ 96,5
6 75/INZ 95
7 39/INZ 94
8 59/INZ 91
9 71/INZ 89,5
10 34/INZ 86
11 41/INZ 84,5
12 55/INZ 83
13 46/INZ 82
14 62/INZ 81,5
15 47/INZ 80,5
16 67/INZ 80
17 42/INZ 79
18 49/INZ 78,5
19 48/INZ 78,5
20 73/INZ 75,5
21 37/INZ 73,5
22 45/INZ 73
23 72/INZ 72,5
24 74/INZ 72,5
25 65/INZ 72,5
26 64/INZ 72,5
27 40/INZ 72
28 35/INZ 72
29 44/INZ 71
30 38/INZ 65
 
Lista rezerwowa kandydatów do projektu:
 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 52/INZ 63,5
 
Wnioski, które nie są rekomendowane do dofinansowania (wnioski, które nie uzyskały min. 60% łącznej liczby punktów w trakcie oceny merytorycznej):
 
L.p. Numer formularza Średnia punktów
1 69/INZ 64,5
2 70/INZ 64
3 61/INZ 63,5
4 54/INZ 63
5 68/INZ 62
6 53/INZ 61
7 50/INZ 61
8 36/INZ 23
9 58/INZ 0
 
Odwołanie może złożyć kandydat, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji otrzymał negatywną ocenę (tj. uzyskał niej niż 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia w ocenie kryteriów wskazanych w §5, ust. 14 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie).
Odwołanie należy złożyć w ciągu 5 dni od daty otrzymania informacji o wynikach. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 15 dni. Ostateczna lista rankingowa kandydatów do projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej” zostanie ogłoszona po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.  
Dodano dnia 2017-11-07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 08 września 2017 r. rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości. Wnioski o dotację wraz załącznikami będzie można składać do 15 września 2017 r. w godzinach 9:00-16:00.

Kompletne wnioski wraz załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia poświadczona za zgodność) należy składać w biurze projektu tj. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole lub pocztą tradycyjną albo kurierem na adres biura projektu.

Decyduje data wpływu do biura projektu.

Do Wniosku o przyznanie dotacji (załącznik nr 15 d Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości) powinny być złożone następujące dokumenty:

a) Potwierdzenie udziału w module szkoleniowo-doradczym,
b) Biznesplan na okres dwóch pierwszych lat działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
c) Harmonogram rzeczowo – finansowy (załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości),
d) Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu, w szczególności [1]:
  pozwolenia na budowę/przebudowę/odbudowę itp. – Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.),
  pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku lub jego części – zgodnie z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2013r., poz. 1409, z późn. zm.).
________________________________________________________
[1] Nie dotyczy pozwoleń, które można uzyskać wyłącznie po założeniu działalności gospodarczej.
Dodano dnia 2017-09-06
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Poniżej znajduje się OSTATECZNA lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
w I turze naboru oraz lista rezerwowa.


 
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0009 107,5
2 0024 105,5
3 0028 104
4 0016 104
5 0020 102
6 0027 101
7 0023 101
8 0025 98,5
9 0005 98,5
10 0006 98
11 0026 97,5
12 0002 97,5
13 0013 96,5
14 0019 96
15 0017 94
16 0003 93,5
17 0010 91
18 0007 88,5
19 0029 87
20 0033 86,5
21 0022 85,5
22 0032 82,5
23 0004 80,5
24 0030 79
25 0001 78,5
26 0031 77
27 0011 77
28 0015 76
29 0012 76
30 0014 74,5
Lista rezerwowa:
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0008 73,5
2 0021 72,5
3 0018 72,5
Dodano dnia 2017-07-20
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Poniżej znajduje się wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
w I turze naboru oraz lista rezerwowa.


 
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0009 107,5
2 0024 105,5
3 0028 104
4 0016 104
5 0020 102
6 0027 101
7 0023 101
8 0025 98,5
9 0005 98,5
10 0006 98
11 0026 97,5
12 0002 97,5
13 0013 96,5
14 0019 96
15 0017 94
16 0003 93,5
17 0010 91
18 0007 88,5
19 0029 87
20 0033 86,5
21 0022 85,5
22 0032 82,5
23 0004 80,5
24 0030 79
25 0001 78,5
26 0031 77
27 0011 77
28 0015 76
29 0012 76
30 0014 74,5
Lista rezerwowa:
L.p. Numer formularza Łączna ilość punktów
1 0008 73,5
2 0021 72,5
3 0018 72,5
Dodano dnia 2017-07-14
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 21 lipca 2017 r.

Dodano dnia 2017-07-10
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nastąpiła zmiana treści Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz Regulaminu Przyznawania Środków Finansowych na Rozwój Przedsiębiorczości. Nowe wersje dokumentów dostępne są
w zakładce Dokumenty do pobrania

Dodano dnia 2017-06-23
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 14.06.2017 r. otwieramy nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej".
Dokumenty dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania

Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej"
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
tel. 502 084 236, 511 730 576,
tel. 77 461-80-52
e-mail:wlasnafirma2017@gmail.com, dotacje.opole@onet.pl
Nabór zgłoszeń kandydatów do projektu „Własna firma -moja droga do integracji zawodowej” potrwa
do 30 czerwca 2017 r.

Dodano dnia 2017-06-14
 

UWAGA! PRZEDŁUŻENIE NABORU!

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że nabór Uczestników do projektu został przedłużony do dnia 18.04.2017 r.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu:
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole

Serdecznie zapraszamy!

Dodano dnia 2017-03-24

 

W dniu 22 marca 2017 r. zakończono procedurę wyboru wykonawców w ramach zapytania cenowego - rozeznania rynku z dnia 09.03.2017 r. dotyczącego realizacji usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji oraz badania predyspozycji kandydatów na uczestników projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej".

W postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez panią Agnieszkę Smorąg.

Dodano dnia 2017-03-22

 

 

ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku

Zapytanie obejmuje usługę przeprowadzenia doradztwa zawodowego na etapie rekrutacji oraz badanie predyspozycji kandydata.

Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-09

 

Zapytanie ofertowe nr 1/OP/SSD/01/2017
w ramach projektu pt. „Własna firma-moja droga do integracji zawodowej”
RPOP.07.03.0016-0019/16

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
Część A:(Zamawiający – Lider)zamówienia na usługę najmu sal na organizację indywidualnych spotkao z doradcą zawodowym w celu przeprowadzenia rozmów i weryfikacji predyspozycji przedsiębiorczych w procesie rekrutacji do projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część B: (Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część C: (Zamawiający – Lider) zamówienia na usługę najmu sal na doradztwo indywidualne dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część D:(Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na szkolenia specjalistyczne o tematyce dobranej zgodnie z bieżącym ankietowym badaniem potrzeb dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych, w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.
Część E: (Zamawiający – Partner) zamówienia na usługę najmu sal na indywidualne wsparcie doradcze dla Uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z zakresem przedstawionym w punkcie III oraz zgodnie z punktem IV, V oraz VI niniejszego zapytania ofertowego.


Całe zapytanie z załącznikami do pobrania poniżej
TUTAJ wersja PDF (Adobe Acrobat)

Dodano dnia 2017-03-09

 

Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych od dnia 01.03.2017 r.

Uwaga! zmianie uległy następujące załączniki:

- Załącznik nr 1. Wzór formularza rekrutacyjnego.
- Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.
- Załącznik nr 3. Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz zgodności z zasadami Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej.
- Załącznik nr 17. Wzór umowy na otrzymanie dotacji.
- Załącznik nr 18. Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.
- Załącznik nr 19. Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego.


oraz został dodany następujący załącznik:

- Załącznik nr 7 a. Oświadczenie Uczestnika projektu /Poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnego, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w zakładce "dokumenty do pobrania"

Dodano: 2017.02.28

Szanowni Państwo,
wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych - dostępnych w zakładce "Dokumenty do pobrania".
Nabór zgłoszeń kandydatów do projektu „Własna firma -moja droga do integracji zawodowej” rozpocznie się
01 marca 2017 r. i potrwa do 22 marca 2017 r.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w Regulaminie Rekrutacji.

Miejsce składania dokumentów:
Biuro projektu "Własna firma - moja droga do integracji zawodowej"
ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole
tel. 502 084 236, 511 730 576,
tel. 77 461-80-52
adres e-mail:wlasnafirma2017@gmail.com
          dotacje.opole@onet.pl

Dodano: 2017.01.02