Projekt „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet: 7. Konkurencyjny rynek pracy
Działanie: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej
 
Aktualności O projekcie Dokumenty do pobrania Kontakt
 
Dokumenty do pobrania (w formacie Adobe Acrobat-PDF lub Microsoft Word - DOC):
I. Regulamin rekrutacji - załączniki do pobrania
Nr Treść załącznikaFormat dokumentu
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ProjekcieAdobe Acrobat-PDF
1 Formularz rekrutacyjnyMicrosoft Word-DOC
Formularz rekrutacyjnyAdobe Acrobat-PDF
2 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - PDFAdobe Acrobat-PDF
3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - PDFAdobe Acrobat-PDF
4 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych - PDFAdobe Acrobat-PDF
II. Regulamin przyznawania środków - załączniki do pobrania
Nr Treść załącznikaFormat dokumentu
  Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczościAdobe Acrobat-PDF
1 BiznesplanMicrosoft Word-DOC
BiznesplanAdobe Acrobat-PDF
2 Harmonogram rzeczowo-finansowyMicrosoft Word-DOC
3 Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego oraz zgodności z zasadami Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Adobe Acrobat-PDF
4 a Oświadczenie uczestnika projektu, który jest płatnikiem podatku VATMicrosoft Word-DOC
4 b Oświadczenie uczestnika projektu, który nie jest płatnikiem podatku VATMicrosoft Word-DOC
5 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimisMicrosoft Word-DOC
6 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimisMicrosoft Word-DOC
7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimisMicrosoft Excel-XLS
7 a Oświadczenie Uczestnika projektu /Poręczyciela o nieposiadaniu żadnych długów objętych tytułami egzekucyjnymi oraz, że nie jest dłużnikiem w sprawach prowadzonych w ramach egzekucji sądowej lub egzekucji administracyjnego, a także w stosunku do niego nie toczą się żadne postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Microsoft Word-DOC
8 Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslowąMicrosoft Word-DOC
9 Szczegółowe zestawienie towarów i/lub usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczościMicrosoft Word-DOC
10 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i/lub usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowymMicrosoft Word-DOC
11 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowegoMicrosoft Word-DOC
12 Oświadczenie o skorzystaniu lub nieskorzystaniu przez uczestnika projektu równolegle z innych źródeł, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW 2014-2020 oraz w ramach RPO WO 2014-2020, na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowegoMicrosoft Word-DOC
13 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowegoMicrosoft Word-DOC
14 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowegoAdobe Acrobat-PDF
15 Wniosek o przyznanie dotacjiMicrosoft Word-DOC
16 Regulamin Komisji Oceny WnioskówAdobe Acrobat-PDF
17 Umowa na otrzymanie dotacjiMicrosoft Word-DOC
18 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowegoMicrosoft Word-DOC
19 Wzór aneksu do umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowegoMicrosoft Word-DOC