Responsive
Projekt „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze”
Oś priorytetowa: VIII. Aktywni na rynku pracy 
Działanie: 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU
- Usługi cateringowe

W związku z realizacją projektu „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wpieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości „VIA” zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku

Dokument do pobrania poniżej: ROZEZNANIE RYNKU - Usługi cateringowe (plik w formacie PDF)

Dodano dnia 20.01.2020

ROZEZNANIE RYNKU W PROJEKCIE PN.:
ZMIEŃ SWOJĄ SYTUACJĘ ZAWODOWĄ NA LEPSZE
(nr RPKP.08.02.02-04-0181/19)
- DORADZTWO ZAWODOWE WRAZ Z OPRACOWANIEM I WDROŻENIEM IPD

W związku z realizacją projektu „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Więcej szczegółów w dokumencie do pobrania ROZEZNANIE RYNKU - Doradztwo zawodowe z IPD (plik w formacie PDF)

Dodano dnia 3.01.2020

ROZEZNANIE RYNKU W PROJEKCIE PN.
ZMIEŃ SWOJĄ SYTUACJĘ ZAWODOWĄ NA LEPSZE
(nr RPKP.08.02.02-04-0181/19)
- WYNAJEM I EKSPLOATACJA SAL NA REALIZACJĘ DORADZTWA ZAWODOWEGO
WRAZ Z OPRACOWANIEM I WDROŻENIEM IPD ORAZ POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy), Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości „VIA” zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

Więcej szczegółów w dokumencie do pobrania Oferta na wynajem i eksploatację sal (dokument PDF)

Dodano dnia 3.01.2020

Uwaga!
Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia
byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO

 

Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie 01.11.2019 r. - 30.09.2020 r. realizuje projekt „Zmień swoją sytuację zawodową na lepsze” w ramach Osi priorytetowej VIII. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

 

Plakat projektowy powinien się wyświetlić ...

O projekcie

Cel projektu:
Poprawa sytuacji zawodowej w zakresie warunków pracy i/lub płacy minimum 38 % Uczestników Projektu spośród 60 kobiet i 40 mężczyzn w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w województwie kujawsko-pomorskim, zatrudnionych na umowy krótkoterminowe i/lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych i/lub ubogich pracujących, w terminie 01.11.2019 - 30.09.2020 przez IPD, szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/kompetencji, pośrednictwa pracy.

Uczestnicy projektu:
100 osób (60 kobiet i 40 męźczyzn) powyżej 29 roku życia z województwa kujawsko-pomorskiego, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej, w tym:

  • 70 osób (42 K / 28 M) zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (tj.: zawartych na czas określony upływający w okresie realizacji projektu lub trwających nie dłużej niż 6 m-cy) lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych;
  • 30 ubogich pracujących (18 K / 12 M) (tj. zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych w oparciu o próg interwencji socjalnej);
  • minimum 30% osób zamieszkujących na obszarze miast średnich, w tym tracących funkcje społeczno – gospodarcze (Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek).

Zakres wsparcia:
  IPD (doradztwo zawodowe) - 4 godz./osobę; luty 2020
  pośrednictwo pracy - 6 godz./osobę; luty – wrzesień 2020
  szkolenia - 150 godz.; marzec – lipiec 2020

Działania towarzyszące:
 refundacja kosztów dojazdu,
 catering,
 stypendium szkoleniowe,
 materiały piśmiennicze i szkoleniowe,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną.

Rezultaty projektu:
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 90,
Odsetek osób, których sytuacja na rynku pracy uległa poprawie w rozumieniu efektywności zawodowej - 38 %,

Wartość projektu: 746 423,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 634 460,18 zł

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne (pliki PDF):

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szkolenia

W przygotowaniu ...

Kontakt

 

Dane kontaktowe:
tel. 54 426-26-66
e-mail: projekt.dla.pracujacych@op.pl
 
Biuro Projektu:
Centrum Edukacji i Kultury "ZENIT"
ul. Młynarska 1A/3
87-800 Włocławek